02 februari, 2006

Beschermd betekent vogelvrij


Per 1 april zijn de veldmuis en de bosmuis niet meer beschermd in Nederland. De Faunawet biedt officieel bescherming aan alle gewervelde dieren in het wild. In de praktijk betekent dit dat er voortdurend tot jacht of verdelging mag worden opgeroepen. In het geval van deze kleine knaagdieren betekent het dat er met gif gestrooid zal worden dat ook hun predatoren zal treffen. Tijd voor protest.
Animal Freedom biedt deze voorbeeldbrief:

Aan de Minister van LNV,
de heer C. Veerman
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

(plaatsnaam en datum)

Geachte heer Veerman,
Hierbij wil ik mijn grote ongenoegen uiten over het feit dat de Flora- en Faunawet steeds minder serieus wordt genomen, blijkbaar ook door de overheid zelf, zoals nu weer blijkt uit het besluit van de Ministerraad, in te stemmen met een wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. De vos en de Canadese gans zijn beschermde inheemse diersoorten, die geen aantoonbare belangrijke schade aanrichten aan weidevogels, vee en/of landbouwgewassen, en horen dus niet vogelvrij verklaard te worden door ze op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen! U hebt zelf al jarenlang gezegd dat bestrijding van vossen niet nodig is en ook niet effectief! En nu laat u zich ompraten door o.a. Tweede-Kamerleden die z�lf van jagen een `hobby' hebben gemaakt, en er dus alle belang bij hebben dat er van de Flora- en Faunawet niets overblijft!

Ook ben ik het niet eens met het feit dat de woelrat en de fazant per provincie en de bosmuis en veldmuis in het hele land vrij bestreden mogen worden. Van fazanten zijn er al niet veel, en bovendien mogen deze vogels nog steeds worden gekweekt. Wie controleert of de gekweekte fazanten toch niet stiekem worden uitgezet? Zou er niet beter een verbod kunnen komen op het kweken van fazanten?
En de woelrat, bosmuis en veldmuis? Als deze vergiftigd mogen worden, wat zal daarvan het gevolg zijn voor de roofvogels en andere predatoren?

Ook zou ik u willen vragen de houtduif, het konijn, de kauw en de zwarte kraai van de landelijke vrijstellingslijst te verwijderen! Duiven vermenigvuldigen zich alleen maar meer als ze worden vervolgd; de konijnen hebben al regelmatig te lijden door o.a. myxomatose, en de kauw en zwarte kraai vormen volgens het Sovon-/ Alterraonderzoek geen bedreiging voor de weidevogelstand!
Kortom, ik verzoek u dringend dit voor zovele dieren rampzalige besluit te herroepen!

Hoogachtend,

Geen opmerkingen: