31 maart, 2006

Love me I'm a liberal
Phil Ochs -1968I cried when they shot Medgar Evers
Tears ran down my spine
I cried when they shot Mr. Kennedy
As though I'd lost a father of mine
But Malcolm X got what was coming
He got what he asked for this time
So love me, love me, love me, I'm a liberal

I go to civil rights rallies
And I put down the old D.A.R.
I love Harry and Sidney and Sammy
I hope every coloured boy becomes a star
But don't talk about revolution
That's going a little bit too far
So love me, love me, love me, I'm a liberal

I cheered when Humphrey was chosen
My faith in the system restored
I'm glad the commies were thrown out
of the AFL-CIO board
I love Puerto Ricans and Negroes
as long as they don't move next door
So love me, love me, love me, I'm a liberal

The people of old Mississippi
Should all hang their heads in shame
I can't understand how their minds work
What's the matter don't they watch Les Crane?
But if you ask me to bus my children
I hope the cops take down your name
So love me, love me, love me, I'm a liberal

I read New Republic and Nation
I've learned to take every view
You know, I've memorized Lerner and Golden
I feel like I'm almost a Jew
But when it comes to times like Korea
There's no one more red, white and blue
So love me, love me, love me, I'm a liberal

I vote for the Democratic Party.
They want the U.N. to be strong
I go to all the Pete Seeger concerts
He sure gets me singing those songs
I'll send all the money you ask for
But don't ask me to come on along
So love me, love me, love me, I'm a liberal

Once I was young and impulsive
I wore every conceivable pin
Even went to the socialist meetings
Learned all the old union hymns
But I've grown older and wiser
And that's why I'm turning you in
So love me, love me, love me, I'm a liberal

Evan Greer - eind 2005I trade Internet jokes about Dubya,
They sure are funny to me.
But don’t even think about asking
For me to give up my new SUV.
I don’t know what you mean about oil,
I just wish that gas could be free...
So love me, love me, love me, I’m a liberal!

Well I’ve signed about a thousand petitions,
And my golf score is six under par.
And I keep myself up on the issues
By listening to N.P.R.,
And you know that I’m changing the world
With these stickers all over my car!
So love me, love me, love me, I’m a liberal!

And you know that I’m not a racist,
I've been on the side of the blacks all along.
And I always give a few extra dollars
To the young man who mows my lawn!
And I’ve never read Emma Goldman,
But I know that she must have been wrong!
So love me, love me, love me, I’m a liberal!

Yes I went to that pro-choice rally,
I think women should get equal pay.
But it’s sure nice that my wife cooks me dinner,
And she puts my clean laundry away!
And maybe our country ain’t perfect,
But revolution is never the way.
So love me, love me, love me, I’m a liberal!

[You know I support Gay marriage,
And I want the environment clean.
But I’m too busy at work to take action,
So I’m just voting for Howard Dean.
I know we must work inside the system,
It’s the best one that I’ve ever seen!
So love me, love me, love me, I’m a liberal!]

Yes, I cheered when they caught Saddam,
I knew that the news wouldn’t lie,
And I'm glad that the war is now over,
Cause my 401k's on the rise!
And you know that I love my country:
Best democracy money can buy!
So love me, love me, love me, I’m a liberal!

Oh, once I was young and impulsive,
I wore every conceivable pin.
Even went to the socialist meetings
And I learned all the old union hymns.
Ah, but I've grown older and wiser,
That's why I'm turning you in...
So love me, love me, love me, I'm a liberal!

30 maart, 2006

Een wereld te winnen - pleidooi voor dekolonisatie van mens en dier


In het najaar van 1988 meldt de Stichting Das en Boom dat de laatste Nederlandse otter dood gevonden is in Friesland. Al snel blijkt dat dit niet tegengesproken kan worden. Het is intrigerend dat in 1975 Jan Veen nog kon promoveren op het voorkomen van de otter in de provincie Noord-Holland. Het aardigste dat daarover gezegd kan worden is, dat de promovendus, die overigens een belangrijke rol speelt of gespeeld heeft in beschermings- of herintroductieplannen, waarschijnlijk verwilderde nertsen heeft aangezien voor otters.
Men kan zich afvragen wat er mis is met de aanwezigheid van de (Amerikaanse) nerts in het wild in plaats van de inheemse otter, als deze zich, net als de Amerikaanse rivierkreeft, beter handhaaft. De angst voor flora- of faunavervalsing is een projectie van het menselijke nationalisme op de verspreiding van andere levende wezens. Maar voor het navolgende is het belangrijkste dat het uitroeien van een wild dier, in samenhang met het doen verdwijnen van de omgeving waarin dit leefde, geleid heeft tot het uitroepen van het slachtoffer tot troetelbeest. Wie nog nooit een gedachte aan een otter besteed heeft, weet plotseling een park te vinden waar tamme otters worden gekweekt die misschien wel weer eens losgelaten worden, en dit laatste kan bevorderd worden door het overmaken van een bedragje naar een gironummer. Dit steekt nogal schril af bij wat een Amsterdamse binnenvisser meldt in Haring in het IJ. Hij heeft nog een otter aan een riek gestoken, jaren geleden, en dat zou hij zeker weer doen: geen genade voor de visrover. De houding die men tegenover een bepaalde diersoort aanneemt wordt in beslissende mate bepaald door de economische rol die de mens speelt en in hoeverre het dier hierbij betrokken is.

Dit maakt het ook tot een onbegonnen taak een zelfs maar beknopt overzicht te geven van hoe belangrijke denkers tegenover dieren hebben gestaan. Is de "natuur-" en dus diervijandige houding van de "westerse" geïndustrialiseerde samenleving een gevolg van een superioriteitsgevoel, afgeleid van het christendom? Een dergelijke makkelijk gestelde diagnose gaat al voorbij aan de geschiedenis van de godsdienst zelf, en het bekende feit dat iedere ketter zijn eigen letter heeft. Genesis 1:28 zegt: "Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt." Heerschappij is misschien geen vrijbrief tot doden en opeten - het volgende vers zegt: "Ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijs." Ziehier wat als een bijbelse opdracht tot vegetarisme zoniet veganisme wordt geïnterpreteerd, direct volgend op de opdracht, althans toestemming, volgens anderen, tot vleeseten.

Is het christendom zo al vrij te pleiten, de vrijdenkende filosofie nagaan ten aanzien van dieren kan alleen maar tot gelijksoortige verwarring leiden. Pas als er machines zijn kan men dieren als machines opvatten, en is daarvan weer een ontkenning nodig. En pas als men overtuigd is van de absolute superioriteit van de mens in schepping of evolutie kan men een hiërarchie opstellen volgens welke vervolgens ook vele medemensen eigenlijk dicht bij het stadium van het dier staan, neen, eigenlijk dieren zijn en dienovereenkomstig behandeld mogen worden: vernietigen als opdracht van de kroon der schepping. En ook dan pas wordt het een vernieuwend idee de principiële gelijkheid van alle mensen te postuleren. Men moet wel heel diep gelovig zijn ten aanzien van "de geschiedenis" als "vooruitgang" om het (blijkbaar niet meer) vanzelfsprekende als verrassend inzicht te zien.

In laatste instantie hangt het lot van dieren, zoals bepaald door mensen, tot nu toe niet af van gedachten over dieren, maar van de menselijke "geschiedenis als vooruitgang" zelf. Het dier is ongewild en ongepland object van deze geschiedenis. Of deze geschiedenis een subject heeft is weer een kwestie die terzijde blijft hier - het dient te volstaan dat dieren dit zeker niet zijn, hoe interessant de gedachtengang van Crosby in Ecological imperialism ook is. Als dieren en planten van de "Oude Wereld" een belangrijke rol spelen bij de kolonisatie van "nieuwe werelden" (Neo-Europa's, noemt Crosby ze), dan toch ook alleen weer als volgers van de mens, niet als zelfstandig handelenden. Ik pleit niet voor een onnozele "materialistische" kijk op de geschiedenis, maar betreur het juist dat, waar het gaat om de andere wezens op deze planeet, ideeën ten aanzien van deze "anderen" tot nu toe geen rol van betekenis spelen.

Enkele illustratieve andere voorbeelden, naast dat van de otter (die zelf moeiteloos vervangen kan worden door "walvis", "zeehond", "panda" en noem maar op, tot "wolf" en "beer" aan toe inmiddels). Een van de door Nederlandse christen-anarchisten van harte aanbevolen boeken die de jeugd moeten opvoeden ten aanzien van het dier is Edelzwart, nu veel beter bekend als Black beauty, geschreven door Anna Sewell. De geschiedenis van dit boek is inmiddels mediageschiedenis geworden. De oorspronkelijke gedachte achter deze geschiedenis van een paard is echter, dat de houding van mensen ten opzichte van het paard, zolang dit nog een belangrijke economische rol speelde (en dit is geen bijkomstigheid!), in toenemende mate bepaald werd door wat mensen van machines verwachtten. De slechte behandeling was juist een gevolg van de voortgang van de mechanisering, niet van de gedachte dat het dier "eigenlijk" een machine is (wat waarschijnlijk zelfs de behavioristen niet geloofd hebben). In de meeste geïndustrialiseerde landen is het paard vooral een troeteldier, bij gebrek aan economisch nut, en pas daardoor is een goede behandeling verzekerd. Het boek van Sewell heeft hierbij geen rol gespeeld.

Een voorbeeld van mishandeling van (troetel)huisdieren die niet meer voorkomt is het houden van trekhonden - maar dat komt meer doordat aan machines in het technische tijdperk van de mens altijd de voorkeur gegeven wordt boven levende wezens. Een andere vorm van wangedrag die ik tegenkwam in vroege nummers van het blad Dierenbescherming was het laten meelopen van een hond met de tram mee, aan de lijn of niet; dat je dit niet meer ziet gebeuren is dunkt mij eerder een gevolg van het verdwijnen van de tram met open balkons dan van een andere houding van de dierenbezitter ten opzichte van het dier.
Een stel kippenHet dier is een vaak al te nabij "ander", en is als zodanig gevaarlijker dan welke menselijke uitvinding ook. Hoeveel mensen gaan er dood aan de ziekte van Lyme in Nederland, of worden er in ieder geval ernstig ziek van? Ze wordt overgebracht door teken, die toch al zo lichamelijk aanwezig zijn... Voor de toxoplasmose, die een op de miljoen mensen treft, is men iets minder beducht, want die wordt door de huiskat overgebracht, en die is een economisch belangrijke troetel - dat wil zeggen, er is een grote tak van industrie die ervoor moet zorgen dat katten geen muizen eten, kijk maar in de supermarkt. De ziekte van Weil, die aan ratten wordt toegeschreven, zal zeker niet meer slachtoffers eisen, maar is toch een belangrijke reden om dit knaagdier op alle mogelijke manieren te bestrijden (een veel belangrijker reden was ooit in een propagandaspotje op televisie te zien: dat ze meeëten "kost ons geld!"). Maarten 't Hart schreef het in 1973 in een van zijn beste boeken, Ratten: rattenbestrijding is onzinnig zolang er niet ook een campagne voor autobestrijding is.

In het voorjaar van 1997 werd in de omgeving van Holten een weg afgezet, waardoor automobilisten maar liefst een kwartier verloren doordat zij moesten omrijden. De afzetting vond plaats om de laatste levensvatbare groep korhoenders de kans te geven ongestoord te baltsen. Een kwartier verliezen - "en dat voor een stel kippen", zoals de gemengde-berichtgeving een gefrustreerde karrevoerder liet zeggen. De liefde voor natuur en milieu kan aan dergelijke opmerkingen (die beslist geen details zijn) afgemeten worden. Afgezien van de vraag of de omweg echt een kwartier duurde, is de afweging van een kwartier van een automobiel mens tegenover de eeuwigheid voor de laatste korhoenders alleszeggend. Als er geen compromis mogelijk is, en hoe zou dit mogelijk kunnen zijn, dan zal het kwartiertje het winnen boven het leven van het korhoen. Als in Nederland ruim een miljoen gewervelde dieren per jaar geofferd worden op het altaar van het mensenrecht zich aan 120 km of meer per uur voort te bewegen (over de ongewervelden, die achterblijven in de vorm van "een vieze voorruit of bumper", dient men maar helemaal te zwijgen), dan is het ook eigenlijk hypocriet om een offer te vragen voor korhoenders. Of voor padden. Of voor wie ook. Voor mensen wordt dat offer in laatste instantie ook irrelevant geacht: u vindt het toch ook vanzelfsprekend dat je niet kunt oversteken over een (snel)weg? Dode en gewonde mensen ten gevolge van het autoverkeer zijn toch ook alleen maar een kostenpost voor de verzekering, een cijfer in een statistiek.

Economisch nut en de illusie van de snelle verplaatsing: we zijn hier mijns inziens bij de belangrijkste punten die bepalend zijn voor de verhouding tussen mens en dier nu en in de toekomst (en tussen mensen onderling). We kunnen hier afzien van een historisch overzicht van denkers over de verhouding tussen mens en dier uit het verleden, van Boeddha via Plutarchus, Franciscus, Bentham en Reclus tot Schweitzer. Ook onder anarchisten zijn er te vele vooruitgangsgelovigen die, atheïst en wel, toch ruimte zien voor een "kroon der schepping", dus wat zullen dieren voor boodschap aan hen hebben? Ik beperk mij nu dus tot enkele contemporaine denkers die iets belangrijks hebben bijgedragen over de verhouding tussen mens en dier.De onmogelijke consequentie
Er is in het Nederlandse anarchisme een belangrijke dierlievende onderstroom, van oudsher: het colofon van Dierenbescherming in zijn eerste jaren telt ten minste vier bekende anarchisten als medewerkers. De onderstroom, die een eeuw geleden in het algemeen als "humanitair" werd aangeduid, is eigenlijk blijven voortbestaan, hoe los ook misschien de lateren zich van de traditie vinden staan. De vivisectiebestrijding, ter hand genomen door het echtpaar Van der Hucht, heeft tientallen jaren gedreven op de inzet van Felix Ortt, die de medische vakpers nauwlettend in de gaten hield op berichten over diermishandeling. Want mishandeling is het altijd, maar om critici van het genre "een mensenleven is belangrijker dan dat van een dier" de pas af te snijden wees hij vooral op de dubieuze en zinloze onderzoeken, en dat zijn dan nog de meeste. Dat het principieel niet te rechtvaardigen is dieren op te offeren aan onderzoek naar ziekten bij mensen stond en staat voor de vivisectiebestrijding vast.

Ortts inzet gold de zo zakelijk mogelijke strijd, met argumenten zonder emoties. In een brochure Vivisectie-strijd uit 1923 schat hij het aantal dieren dat in Europa en Noord-Amerika wordt geofferd op driekwart miljoen; als de tekst dertien (13) jaar later wordt herdrukt kan het cijfer aangepast worden: het zijn er inmiddels acht (8) miljoen. Een uitzichtlozer strijd dan die tegen de vivisectie lijkt er eigenlijk niet, het is een wonder dat er nog steeds mensen zijn die de moed niet verloren hebben. Men dient ook te bedenken dat de geïndustrialiseerde "verwerking" van dieren op de snijtafel bij de opkomst van de vivisectiebestrijding zelf nog in het beginstadium verkeerde.

De humanitaire onderstroom manifesteerde zich duidelijk nog in de vroege jaren zeventig, toen de redactie van De Vrije Socialist nogal sterk koketteerde met gewapende strijd: vanuit de geweldloze hoek van de "Noorderlingen" kwamen protesten en voorstellen om deze heilloze lijn te doorbreken onder het motto "Vegetaries Links". Het hielp niet, en er kwam een schisma - nu, ruim een kwart eeuw later, heb ik de indruk dat vegetarisme onder Nederlandse anarchisten meer de norm is dan vleeseten (over die gewapende strijd zwijg ik maar). En dit vegetarisme zal voor de meesten uit ethische overwegingen zijn. Voor de dieren maakt het overigens geen klap uit of mensen terwille van welke politieke of filosofische overtuiging of gezondheidsleer hen niet opeten, alles is meegenomen.

Het consequentst op het gebied van dierenbescherming of -bevrijding, en dat houdt natuurlijk nog heel wat meer in dan vegetarisme of veganisme, is dunkt mij "Alle dieren vrij!". Een van de consequenties die "Alle dieren vrij!" trekt is het volledig afschaffen van het instituut "huisdier", en dat spreekt ook in dierenbevrijdingskringen niet vanzelf. De vrouw die zich uit protest in een kooi tentoonstelde voor de ingang van Artis een aantal jaren geleden - en die daarmee grote aggressie tegen zichzelf losmaakte - vertelde mij dat ze graag lange wandelingen met haar hond maakte. Zij had deze consequentie niet getrokken, en laten we vaststellen dat zoiets nooit verwijtbaar is. Laat de op verwijtende toon uitgesproken beschuldigingen van inconsequentie maar komen van degenen die hun geweten moeten overschreeuwen ("planten hebben ook gevoel!", "hij heb wel mooi leren schoenen aan!" enzovoort).

Het afschaffen van huisdieren ligt logischerwijze in het verlengde van veganisme. Dat de moderniteit een consequent veganistisch of vegetarisch leven in feite onmogelijk maakt is een vreeswekkende paradox. Van oudsher acht men vegetarisme en geheelonthouding als vanzelfsprekend bij elkaar behorend - dan hoeft men zich tenminste niet af te vragen welk bier of welke wijn vegetarisch verantwoord is. Zelf bereiden biedt de grootste zekerheid, al zitten er vast wel springstaarten in de grondstoffen. Maar hoe verspreidt men de diervriendelijke boodschap in uiterste consequentie, wetend dat in beeldschermen en op films ook al dierlijke produkten verwerkt worden? Uitsluitend via de radio, als die tenminste wel vegetarisch is? Nogmaals, inconsequentie is nooit verwijtbaar, en tenslotte kan het voor de industrie geen groot probleem zijn vegetarische/veganistische beeldschermen en film te ontwikkelen - dus laten we dat eisen. Desgevraagd laat "Alle dieren vrij!" weten nu de voorkeur te geven aan kopiëren, maar ja - je weet nooit zeker.

Het is niet moeilijk uit te leggen dat het kleine kwaad altijd de voorkeur moet hebben boven het grote in de omgang met de Ander, die het dier is. Scharrelvlees eten is beter dan gedachteloos de produkten van de bio-industrie tot zich nemen. Vegetarisme is weer beter dan scharrelvlees eten, veganisme is weer een stap verder. Een hond als huisdier heeft het beter dan een arend in een vogelkooitje in een dierentuin. Het schieten van een in het wild levend dier is een kleiner kwaad dan het doden van een batterijkip die voor haar dood al geen leven heeft gehad. Dat er blijkbaar in het algemeen zoiets als een slecht geweten ten opzichte van dieren gegroeid is in deze eeuw mag een wondertje heten - maar zoals een geweten ten aanzien van de soortgenoot geen oorlog of oorlogsvoorbereiding tegenhoudt, leidt ook het geweten ten aanzien van dieren nog niet tot verschil.
Subject-object-relatie?
Animal liberation, zo heette het baanbrekende boek van Peter Singer uit 1975, dat het bewuste terugtreden van mensen ten aanzien van het dier bepleitte. Hij was niet de eerste die op de gruwelen van de bio-industrie wees (Ruth Harrisons Animal machines dateert van 1964, om maar een voorloopster te noemen), laat staan op die van de vivisectie. Hij is wel de eerste die vanuit filosofisch standpunt concludeerde dat de radicaalste emancipatiestrijd voor de deur stond: die van het dier. Na racisme en seksisme viel er te strijden tegen speciesisme (uit te spreken als vijflettergrepig woord), de discriminatie naar soort. En het radicale schuilt erin, dat in tegenstelling tot andere emancipatiestrijd deze moet uitgaan van de onderdrukkende partij, de mens.

Hoe ingrijpend een dergelijk programma is werd al tot uitdrukking gebracht in de Nederlandse titel van de eerste drukken van de vertaling: Pro mens, pro dier - men mocht eens denken dat dierenbevrijding tegen mensen gericht was. Nu had iemand als C.S. Lewis er al op gewezen dat het zogenaamde ontbreken van verstand geen vergoelijking van vivisectie kan zijn, omdat dan ook het mes gezet kan worden in allerlei medemensen. Maar de redeneringen van Singer over consequente en praktische ethiek op dit gebied, in navolging van Bentham en Mill, weten het vele slechte dat er in pijnlijke Duitsers (en hun meelopers) schuilt naar boven te brengen. Singer zal zelf niet in stelling brengen, als zoon van joodse vluchtelingen uit Groot-Duitsland, hoe traditioneel de mensvriendelijke praktische filosofie is van degenen die hem het zwijgen willen opleggen, en dit strekt hem tot eer. Ik breng het maar wel ter sprake, omdat ik de continuïteit te treffend vind.

Hoe belangrijk zijn oproep tot dierenbevrijding ook is, de emancipatie-analogie heeft haar zwakke kanten. Ik zeg dit nu, twintig jaar nadat Singer mij overtuigd heeft van de onhoudbaarheid van redeneringen over het gevoel van planten als argument tegen vegetarisme: het gaat mij er niet om iets aan zijn verdienste af te doen. Volgens de gedachte dat je ergens moet beginnen zet Singer zich nu vooral in voor de bescherming of emancipatie van primaten (apen dus), omdat deze evolutionair het dichtst bij de mens staan. Ook van hem hoeft geen consequentie gevergd te worden, maar ik vind het wel een wat schamele inzet na een groot denkbeeld.

In het voorbijgaan noem ik Barbara Noskes Huilen met de wolven , inmiddels in het Engels uitgegeven bij Black Rose in Montréal. Een belangrijk betoog dat wil afrekenen met de door mensen geponeerde subject-object-relatie ten aanzien van de Ander, het dier. Hoe anders is het dier? Verontrustend minder "anders" enerzijds, en denkbaar anders anderzijds. Zij eindigt met een pleidooi voor een antropologie van het dier - prachtige paradox -, waarbij vooral gedacht wordt aan een andere manier van kijken naar het dier, en dus participerende observatie. Haar slotzin zegt genoeg: "Juist antropologen zouden moeten weten dat Anders-zijn nooit een excuus kan betekenen voor verdinglijking of vernedering, hetzij in de praktijk, hetzij in theorie" - Huilen met de wolven, Amsterdam: Van Gennep, 1992, p.217."Het leeft!"
Als er toch een aan de (mensen)politiek ontleend beeld gebruikt moet worden ten aanzien van de mens-dier-verhouding, wil ik pleiten voor het beeld van kolonisatie en de daarbij behorende eis tot dekolonisatie liever dan emancipatie. Paul Virilio gebruikt de domesticatie van dieren en de daarbij behorende verdomming van het dier als analogie voor de endo-kolonisatie die op de dekolonisatie is gevolgd: het kolonialisme is naar binnen geslagen. Onuitgewerkt blijft bij hem het subjectloze van de kolonisatie van de mens: het zijn de zich in stand houdende menselijke verhoudingen die de illusies van snelheid en de daarbij behorende kolonisering van de tijd voortbrengen, de uiterste consequentie van het fetisjisme.

Tegen de koloniale druk van deze illusies kan eigenlijk alleen het eenvoudigste en daardoor radicaalste in stelling gebracht worden: "ik leef", het sterkste getuigenis tegen de kapitaalsverhouding (voor dit inzicht zeg ik dank aan de laatst overgebleven marxist-tevens-anarchist aan de Universiteit van Amsterdam, Werner de Haan). Het simpele feit dat ik leef, wat ook veronderstelt dat "wij leven", maakt mij/ons onoverwinnelijk: sterfelijkheid maakt uitdrukkelijk deel uit van het leven. Bij de zelfkolonialisering behoort in toenemende mate een afschaffen van het leven voor de dood, juist ook voor de mens. De terugwijkende en daardoor totaal wordende staat eist dat "de burger" zich primair ziet als een verzameling te doneren organen die voor een ander een tijdje de dood en daarmee het leven ontkennen. Nogmaals, niets zo subversief in de subjectloze maatschappij als "ik leef" of "ik ben" - dit laatste is opmerkelijk genoeg een van de onmogelijke namen van de God van Mozes.

De menselijke dekolonisatie van deze subjectloosheid houdt tevens de dekolonisatie van de Anderen, de niet of niet geheel begrijpelijke niet-soortgenoten, de dieren dus. Dieren immers, ook al zeggen ze het niet verstaanbaar, hebben de subversieve onhebbelijkheid van er te zijn, te leven, en in hun door mensen tot een kwelling gemaakt bestaan en gewelddadige sterven wordt steeds de ontkenning van leven bij de mens zelf bevestigd. De dekolonisatie kan alleen gecombineerd plaatsvinden. Autobestrijding is dierenbevrijding - niet alleen door de individuele dieren die erdoor gered worden (hoe belangrijk dit ook is), maar doordat het dekolonisatie betekent, van mens en dus van dier.

Dekolonisatie betekent een herstel van het leven voor mensen, maar dit is een zo veelomvattend programma dat de gedachte licht verlammend kan werken. Als deze dekolonisatie voor dieren bijvoorbeeld op korte termijn inhoudt dat de bio-industrie wordt afgeschaft is dat al een hele stap. In de huidige omstandigheden zou men zich kunnen afvragen hoe het komt dat een dergelijke stap genomen zou worden, als niets er op wijst dat de illusies van geld en tijd voor mensen op grote schaal doorzien en opzijgezet worden. Maar voor het concreet levende dier maakt geen menselijk motief iets uit.

Een scharrelvarken heeft geleefd, in tegenstelling tot een batterijbeest, zoals een wild zwijn, zelfs als het door een jager wordt neergeschoten, een waardiger bestaan heeft gehad dan een scharrelvarken. Dekolonisatie van het dier begint bij de erkenning: "het leeft" - een erkenning die niet langer met schrik gepaard moet gaan, maar die samengaat met het tegelijk zo moeilijke en eenvoudige besef van de mens die het vaststelt, zelf te leven. Niemand heeft ons daartoe rechten of plichten te geven, het is nu eenmaal zo. De strijd voor de dekolonisatie van mens en dier, de belangrijkste, nee de enige relevante strijd vanuit anarchistisch perspectief, kan niet verloren worden. Er valt nog steeds een wereld te winnen.

Affiche

Handgeschreven, wel in een consequent handschrift. Wit vlak met letters. Loesje-achtig, Amsterdam, maart 2006:
"Overheidsvrezen is geen deugd. Het is zonde, van alles. Jopie."
Goed gezegd, Jopie.

De tramrails van Bagdad


Howard Kaloogian - de achternaam doet Armeens of Perzisch aan, maar het blijkt niets te zeggen... Je hoeft als Republikeinse would-be politicus in de VS niets af te weten van de streken waar je het leger er op los laat slaan.
Het genoemde stuk onbenul had deze foto op zijn site geplaatst, warmee hij wilde illustreren hoe rustig en veilig het is in Bagdad - de ondermijnende Media willen het steeds anders doen voorkomen.
Het soort Yank dat Kopenhagen niet van Amsterdam zal onderscheiden. Dat niet eens merkt dat zullie in Bagdad een ander, eigen alfabet hebben. En als ze door de mand vallen - nogal makkelijk natuurijk - glashard zeggen dat ze dit kiekje op de tussenstop hebben gemaakt in Istanbul. Heel waarschijnlijk.
De heersende klasse bestaat uit geschift gespuis - deel zoveel.

Tradities van de SAS


Indymedia UK heeft een opmerkelijk verhaal over hoe een kijker naar het jeugdprogramma Blue Peter anarchist werd: hij zag in dit programma premier Thatcher reclame maken voor de Rode Khmer - "They are not all that bad - at least they are not communists". De SAS moet in de jaren tachtig de Rode Khmer hebben bijgestaan bij de destabilisering van Cambodja dat toen een door Vietnam geïstalleerde regering had. VS-militaren waren daar gezien hun verleden in Indo-China niet gewenst voor.
De SAS heeft ook Indonesische troepen bijgestaan op Oost-Timor. En nog zo wat. Wat zegt het ons dus als een militair van dit onderdeel drost en voor de zekerheid eervol ontslag krijgt om te voorkomen dat hij zijn zaak voor de rechtbank krijgt - uit walging over het VS-optreden in Irak?

Iconographie 2006
De beelden van de revolutie in Frankrijk anno 2006 grijpen haast onvermijdelijk terug naar eerdere woelingen - waar het land zo'n rijke traditie aan heeft. De foto van een in scène gezette Marianne van 28 maart (Bordeaux), compleet met onbedekte boezem - spektakel.. Charlie Hebdo heeft de zonnekoning die zelf in verval waakt over een vervallende orde. De andere foto verwijst ongewild naar een beeld van zomer 2005, Schotland, de demonstraties tegen de G8 - weerloze en weerloos uitziende vrouw tegenover knuppelbrigade. Ook een Mariannebeeld, maar dan geheel anders.
In Frankrijk zelf kunnen de gevestigde media niet meehuilen met het zittende bewind, maar de staatsmedia erbuiten bulken over die ouderwetse studenten die zomaar bestaanszekerheid willen. We willen zoveel...
Dat klopt.

27 maart, 2006

Voor de hand liggende vragen

De ochtend van de waarheden, lijkt het wel. De zogenaamde oranjerevolutie in Oekraïne - weggegooid geld. Een anonieme blogger op Antiwar stelt de voor de hand liggende vraag: als Irak in 2003 echt massavernietigingswapens had gehad, zouden de Amerikaanse en Britse militairen Irak dan zo gemakkelijk zijn binnengetrokken? En: waarom heeft Saddam Hoessein ze dan niet gebruikt? De eenvoudigste weerlegging van de leugens was waarschijnlijk te eenvoudig voor de inktkoelies.

En in het kader van de "ik-had-het-je-al-gezegd"-ronde twee citaten van Charley Reese:

"After all the thousands of America's finest have been buried, after all those artificial limbs have been attached, all those mutilated faces reconstructed, all those blind given Seeing Eye dogs, all those mental cases put on a drug regimen, all those billions of dollars added to the $8 trillion American debt, then comes the question, the important question everybody is ignoring right now: What will we have bought for this terrible price? Another corrupt dictatorship in a still-unstable Middle East."

Zoals het was, ja. En als apotheose:

"What we are witnessing is the beginning of the end of Euro-American domination of the planet. When the emperors start being idiots, the empire is on the way to the ash heap of history. If you have any grandchildren, you might suggest that they study Chinese."

Het kan nooit kwaad een vreemde taal te leren. Spaans ligt meer voor de hand in de VS. Het Chinees is niet de enige taal van de toekomst. Dat de VS druk bezig zijn zichzelf en het Engels op te blazen - Shakespeare zal het wel overleven... Goethe heeft de nazi's ook overleefd. En Dostojewski de bolsjewieken.

Sing me back home before I die


Ik herinner mij... Najaar 1982, laat op de avond of al een eind in de nacht. De stad ligt aan mijn voeten terwijl ik uitkijk vanuit de studio van RVZ op negen hoog. Waar brandt nog licht? En waar licht brandt - zou men daar luisteren? of met een radio onder de dekens in het donker? De tekst van het eerste couplet moet de mensen toch schrik aanjagen. Een track van het mooiste album aller tijden, Roots van de Everly Brothers, een nummer van Merle Haggard, ter afsluiting van mijn programma.

SING ME BACK HOME

The warden led a prisoner down the hallway to his doom
I stood up to say good-bye like all the rest
And I heard him tell the warden just before he reached my cell
'Let my guitar playing friend do my request.'

Let him sing me back home with a song I used to hear
Make my old memories come alive
Take me away and turn back the years
Sing Me Back Home before I die

I recall last Sunday morning a choir from 'cross the street
Came here to sing a few old gospel songs
And I heard him tell the singers 'There's a song my mama sang.
Can I hear it once before you move along?'

Won't you sing me back home, the song my mama sang
Make my old memories come alive
Take me away and turn back the years
Sing Me Back Home before I die

Sing me back home - de eenzaamheid op de boerderij


De ochtend er na brengt het uur van de waarheid, die er ook uit kan bestaan dat de een of de ander razendsnel weg moet naar het werk. Ik bel je nog wel. Of tot ziens. Het komt wel in orde. En zoniet - dan niet.

De ochtend erna als er niets gebeurd is en toch eigenlijk ook wel. De klasgenote die te dichtbij is gekomen en zo erg was dat nu ook weer niet... maar de volgende ochtend is er gewoon weer school, wel de laatste dag voor de vakantie. Ze heft op de gang - ik ben de enige aanwezige - het erg nadrukkelijke Hou je echt nog van mij Rocking Billy aan en ik verzoek haar er mee op te houden. Waarom? is het wederwoord. Slap antwoord van mijn kant dat ik mij niet precies herinner. "Kan ik niet tegen" of iets dergelijks. De ervaren desnoods wat achteloze zekerheid op grond waarvan ik de eerste zinnen kan opschrijven ontbreekt geheel, en dit ook nog met terugwerkende kracht.

Het is de laatste single die ik gekocht heb bij de Sound of the Fifties. Weer een speciaalzaak die sluit. Of toch niet? Enige onduidelijkheid. Maar in ieder geval - het gewraakte nummer van Ria Valk, en ik hoef het niet op te zetten om over de gracht wandelend overvallen te worden met die gedachten over ochtenden erna. En die ene wankelste onzekerste - die Ria-Valkochtend. En de Max-de-Jongachtige vaststelling; ik heb het verkeerd gedaan. En dan weer: wat doet het er toe? Wie weet hoe het is gegaan in het parallelle universum waarin ik wel de juiste woorden kan vinden en durf te zeggen. Wat je al niet kunt denken naar aanleiding van Ria Valk.

De avond erna mix ik de loeiende koe van Ria Valk met de laatste tonen van Markt van Drs. P. Een meisje aan de bar had al interesse getoond voor dit nummer en de uitvoerende. Ria Valk maakte meer los. Dit was een grote Zweedse hit, zegt zij, Klas-Göran van Lill Babs - is dit Duits? Waarmee het duidelijk is dat zij Zweedse is. Siw Malmkvist en Stefan Andersson die ik daarna kan opzetten zeggen haar niet zoveel als Ria Valk. Ze is zeker te jong om Lill Babs in de tijd van de hit te hebben meegemaakt (1959). Toch - sung back home. Peter, de baas van de club vat het achteraf samen: muziek maakt zoveel los...

Sing me back home - in de karrek, in de karrek...


Kees Kraayenoord heet de zanger, en hij heeft een soortement hit met This is my cry. Worship, heet het genre. Dit moet apart gezien worden van praise. Gospel is het zeker niet. (Gospel is dan natuurlijk het onbestemde soort AOR dat de EO onder die vlag slijt - wit, zeer wit).
Iedere muziek heeft een religieuze achtergrond. Of het nu het vogeltje is dat naar de woorden van de grote volksschrijver de lof van zijn Schepper zingt tot zo ongeveer alles wat rijp wordt geacht voor de hitparade. Ook verering van de Mammon is tenslotte religieus.
In die categorie wil ik in ieder geval muziek van Nederlanders onderbrengen die - altijd verdacht - zich christen noemen en vergaderd zijn op grote manifestaties waar het ongetwijfeld van klap maar in je handjes toegaat.
En de god van deze mensen verstaat natuurlijk het best de taal van bizniz. This is my cry.
Nee Charly, ik ben geen christen. Dan maar niet.

26 maart, 2006

Fossiel eko-ontbijt


Verse pruimen en aardbeien bij de groenteafdeling? Zuid-Afrika respectievelijk Spanje... Eind maart is ook voor Spaanse aardbeien nog te vroeg....

De man met de kruiden op het Amstelveld heeft mij ooit uitgelged wat het verschil was tussen ekokruiden en zogenaamde vervuilende. De ekokruiden worden bespoten met een insecticide die geteeld en gewoonen wordt in Kenia. "Moet u even nagaan - gevlogen uit Kenia - hoe ecologisch dat is." Ik wist niet eens dat EKO met insecticiden samen kon gaan...
De redenering moet weer uit het bewustzijn wegebben, want je wilt toch denken iets verantwoords te doen door EKO te kopen?

Hier rekent iemand zijn eko-ontbijt uit in liters gebruikte fossiele brandstoffen. Een ontmoedigend verhaal. Zijn conclusie: mijn "groene" auto is toch een fourwheeldrive, dankzij mijn eko-ontbijt. Er lijkt niet te ontkomen aan de olieverslaving.
Het roer mot radicaal om, zogezegd.

Atheïsme?


Slavoj Žižek houdt een - voor de schrijver van The fragile absolute merkwaardig aandoend - pleidooi voor het atheïsme in Vrij Nederland deze week. Atheïsten zijn bijvoorbeeld betrouwbaarder vrienden voor degenen die zich gekwetst voelen door de Beruchte Cartoons dan christenen (die hij gemakshalve met fundamentalisten op een hoop veegt). Het atheïsme wordt verwaarloosd.
Het is niet moeilijk te begrijpen wat hij bedoelt. Iemand als de Mozartkugelblikjeskapselman die zijn eigen partijtje opricht en een grondwetsartikel wil dat de joods-christelijke traditie van Nederland beklemtoont ontkent in de eerst plaats het belang van bijvooorbeeld atheïsme als traditie. En omdat hij zelf niets met het christendom heeft is het duidelijk dat die voorliefde voor een christelijke identiteit precies dat is - christendom als identiteit. De georganiseerde godsdienst waar Žižek zich tegen keert heeft op zich niets met geloof of religie te maken, en alles met georganiseerd De Beste uithangen.

De sleutel is niet atheïsme, maar het citaat van Hume dat hij zelf vermeldt: de enige manier om God ware eerbied te betonen is door ethisch te handelen met voorbijgaan aan het bestaan van God.

Dit mag men atheïstisch noemen, of islamitisch, of boeddhistisch, of christelijk, of wat dan ook. Wie zijn of haar medemens alleen maar niet vermoordt uit in groepsverband vormgegeven vrees voor een afrekening met een opperrechter zal aan het moorden slaan. De heren Bush, Blair en Balkenende zijn er om het te illustreren.

De moorddadigste regimes van de afgelopen eeuw waren niet direct godsdienstig - integendeel. Dus het oprakelen van verhalen over godsdienst als aansporing tot massamoord getuigt van onwil tot herinnering of historisch inzicht.
En overigens - regime (staat) impliceert moordzucht.
Žižek blijkt tegen te kunnen vallen. Op zich niet slecht.

In het estuarium


In de Wash, het tweede estuarium-gebied van Europa (er wordt niet toegelicht wat het eerste is), is de eidereendentand plotseling explosief toegenomen. De mosselvissers vrezen voor hun broodwinning. Men zint op middelen.

In de Waddenzee, toch ook een belangrijk Europees estuariumgebied, is de eidereend drastisch in aantal afgenomen ten gevolge van overbevissing op mosselen en kokkels. Illustratieve staatjes voor drie belangrijke eilanden hier.

De conclusie zou kunnen zijn dat het staken van overbevissing op de Waddenzee de vissers op de Wash zou helpen. En de eidereenden. Maar ja - dan moet je eerst die conclusie trekken, en Beleidsmakers zijn er niet om intelligent te redeneren.

25 maart, 2006

Sing me back home - ofwel: Word toch vrijzinnigThe warden led the prisoner
down the hallway to his doom
I stood up to say goodbye like all the rest
And I heard him tell the warden
just before he reached my cell
Let my guitar-picking friend play my request

Merle Haggard, Sing me back home


Kan plaatjes draaien in een studentencafé als
pastoraal werk gezien worden? De vraag drong zich
tegen mijn zin op toen ik voor het dilemma stond: de
nacht breken met deze bezigheid of braaf
zaterdagochtend aantreden in de Woudkapel.
De vraag is verbonden aan foute mensen met foute
benaderingen. Zin in pop van een of andere pastor op
het abjecte Hilversum 3, waarin een zogenaamde popsong werd
gedeconstrueerd tot een schreeuw om God of zoiets. Of
beatmissen - geïntroduceerd op een ogenblik toen
beat allang een gepasseerd station was. Krampachtig
bij proberen te blijven bij een wereld die de jouwe
niet is, daar associeer ik het mee. Pater Van Kilsdonk
die overal opdook waar ik hem niet wilde zien (en dat
was eerlijk gezegd: overal), de vraag murmelend of hij
niet eens een heel goed gesprek met mij gehad had.
"Nee, ik ben niet katholiek."

Ook van "protestantse" zijde is de benadering van
muziek voor de velen getint met foutigheden.
Gospelsound van de EO. How sweet it is in Songs of
Praise. Lekker geë:ngageerd doen met We shall overcome,
demonstrerend hoe erbarmelijk het is te zingen in een
vreemde taal waarvan je de pretentie hebt dat je daar
ook wel in kunt zingen. Maar de ergste van deze is
Kumbaya. Wat mag dit betekenen? Weet u dit zelf
wèl? Come by here, daar zou het vanaf komen weet ik
inmiddels - maar laat de spiritual of de gospel nu
maar over aan de Southern Baptists en aanverwanten, en
zing Ga niet alleen door het leven of Wilt heden nu
treden
- in Godsnaam, voeg ik daar van harte aan toe.
Ik koos op de avond van het dilemma voor het plaatjes
draaien in een café dat nauw verweven is met mijn
liefdesleven als student, en waar ik nu eens per week
eet en drink met de allerliefste - na bijna
vijfentwintig jaar er niet meer geweest te zijn. Het
is ook een trefpunt voor afgestudeerden,
logischerwijze mensen die verbonden zijn aan de
universiteit, waarvan de lokalen op enkele tientallen
meters afstand liggen. Ik ben wel weer op mijn plaats
hier. En deejay ben ik - toevallig - al vijfentwintig
jaar, bij de "alternatieve" radio in Amsterdam en soms
elders.

Het alternatieve is veranderd in de loop der tijd.
House was voor mij al een beetje passé in 1987. Voor
een in doorsnee jong publiek ben ik niet onbevangen
genoeg, te oud zou ik in principe kunnen zeggen. Maar
met de juiste retro-benadering en met een gepaste
dosering wereldmuziek (fout woord) kan ik inderdaad
een zendelingenrol spelen deze avond - een joyeuze
rentree in meer dan een zin.

*

Januari 1989 - de tijd dringt, ik moet binnen acht
maanden toch echt afgestudeerd zijn. Behalve een
onbedwingbare neiging tot passieve agressie heeft iets
mij steeds afgehouden van het voltooien. Ik wil dat
mijn scriptie, en dus het onderzoek daartoe, voor
mijzelf relevant is en voor de wereld. Dit laatste in
de zin dat ik iets wil schrijven wat bijdraagt tot een
betere wereld, en daar wil ik mij niet gemakkelijk van
afmaken, zoals naar mijn gevoel zoveel inmiddels
(allang) afgestudeerde medestudenten. "In deze
laatkapitalistiese manschappij" - eigenlijk hoefde je
dan al niet veel meer, naast een actief lidmaatschap van liefst de Partij van de Arbeid.

Maar ik ben koppig. In de eerste plaats ben ik
anarchist, terwijl je toch beter nog steeds als
marxist kon poseren. In de tweede plaats zoek ik de
verbinding tussen het religieuze en het anarchisme.
Anarchisme als eschatologisch streven, als goddeloos
geloof? Prominente Nederlandse anarchisten als Bart de
Ligt en Ferdinand Domela Nieuwenhuis waren dominee
geweest. Te gemakkelijk, bovendien hebben de marxisten
de wijsheid in pacht en krijgen ze nog gelijk ook als
ik het anarchisme als geloof in perspectief plaats.
(Tien maanden later viel met de Muur het doek voor
mijn vermeende opponenten, maar die tien maanden waren
zeer ver weg).
Toen las ik - wat mij er toe bracht weet ik niet,
zoals het ook onbegrijpelijk is dat het zojuist bij
mijn toetsenbord lag toen ik aan dit stuk begon -
Denkbeelden van een christen-anarchist van Felix Ortt,
en een kandidaatsscriptie over religieus-anarchisme
van drie studenten die beloofden verder te gaan in dit
onderwerp. De scriptie was van verscheidene jaren
geleden. Hadden zij hun belofte waargemaakt? Ongemerkt
was ik gegrepen. Van Alice, de vrouw achter het Open
Havenmuseum waar wij toen regelmatig kwamen, hoorde ik
dat het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis wegens verhuizing een half jaar zou
sluiten in maart. Ik had nog meer haast dan ik dacht.

Als een bezetene (eigenlijk was ik dat ook)
bestudeerde ik alles wat ik op dat ogenblik kon
bedenken van het christen-anarchisme in de kleine twee
maanden die resteerden. Ik bereidde mij voor op het
maken van de scriptie die het drietal niet geschreven
had na hun kandidaats. Sommige dingen moesten voor mij
opengesneden worden, hadden dus negentig jaar liggen
wachten tot ik ze tot leven zou wekken. Zonder
begeleiding bestudeerde ik wat op mij had gewacht, zo
kan ik het ook uitdrukken. En de onderdelen van het
verhaal vielen op hun plaats. Ik had een centrale
stelling, die ik kon volhouden tegenover degene die
achteraf mijn verhaal goedkeurde (zich aldus alsnog
als begeleider opwerpende).
Het christen-anarchisme was de uiterste consequentie
van het modernisme, de stroming in en rond de
Nederlandsche Hervormde Kerk, georganiseerd in de
Nederlandsche Protestantenbond met als orgaan De
Hervorming
. De ontdekking van het modernisme was voor
mij al even openbarend als die van het
christen-anarchisme. Dus zo kon men ook geloven -
beter: men kon dus wel degelijk geloven, zonder te
moeten slikken wat niet te verwerken valt voor wie
zijn verstand nu eenmaal niet opzij kan zetten. Men
kon hervormd zijn zonder waarheden aan te moeten nemen
die men niet als waarheid kon zien. In principe moest
er niet of weinig aangenomen worden. Ik kon mij weer
als hervormd beschouwen, naast anarchist.
Christen-anarchist is weer iets anders, dat was
wat/wie ik bestudeerde.

*

Voor een lezing in Aberystwyth, om mijn moderator
Pfarrer Horst Jesse terwille te zijn met zijn
mystiekstudiegroep, en voor het onderzoek terwille van
een dissertatie waavan ik mij kon en kan afvragen of
zij ooit afkomt, bestudeerde ik in de eerste maanden
van 2002 De Hervorming. De mystiek van de
christen-anarchisten, die hen heeft weggedreven van
het modernistische nest, en in het algemeen wat zij te
schrijven hadden tot zij het niet meer mochten voor
hun gevoel in het blad van de Nederlandsche
Protestantenbond, daar ging het om in het onderzoek.

Spittend in de relevante jaargangen werd ik getroffen
door het hoge intellectuele peil van de bijdragen van
de diverse dominees, van wie de meeste modern-liberaal
oftewel vrijzinnig-democratisch geweest moeten zijn.
Een geletterde en open blik op de wereld en het
geloof, waarbij "mijn" christen-anarchisten eigenlijk
juist weer geborneerd overkwamen. Kom daar nu eens om
in intellectueel, liberaal of hervormd Nederland. Dit
was ook de strekking van mijn lezing in een
zonovergoten zaaltje in Aberystwyth (enkelen vielen in
slaap, zo hoort het!) en het bijbehorende Nederlandse
artikel De bleke jongeling aan het kruis. Tot op dit ogenblik begrijp ik niet hoe Henri van den Bergh van
Eysinga, de dominee die centraal stond in dit stuk,
tegelijk de historiciteit van Jezus kon betwijfelen en
zo stilstaan bij dat bleke (en blonde, ook dat nog)
lijden. De achterblijvende moderne dominees werden er
een beetje misselijk van - hier lag de grote breuk die
ik in mijn scriptie slechts bij benadering kon
vermelden. Misschien kon ik mij in 2002 wel meer
vereenzelvigen met de achterblijvers dan met de
vertrokkenen van 1897, de christen-anarchisten dus.
En na het voltooien van lezing en artikel bespraken
A. en ik, niet voor het eerst, wat te doen terwille
van de opgeslotenen in het grenshospitium. Of ik voor
zou willen gaan voor hen, dominee zou willen zijn,
vroeg zij mij. Zonder mijn gebruikelijke omwegen zei
ik "ja". De volgende dag stond er een advertentie in
de courant waarin voor het laatst de mogelijkheid van
het opgeleid worden tot voorganger bij de
Nederlandsche Protestantenbond. De rest is
geschiedenis, evenals trouwens dit gehele stuk.

*

De betrokkenheid bij de gevangenen in het
grenshospitium was een gevolg van mijn kennismaking
met de hedendaagse christen-anarchisten in Amsterdam.
Die zijn overigens rooms-katholiek, in de geest van
Dorothy Day en Peter Maurin. Rooms christen-anarchisme
was voor mij buiten beeld gebleven tot dan. In
Nederland leek het met het overlijden van Felix Ortt
op de gezegende leeftijd van 93 in 1959 afgelopen.
Jacques Ellul en Vernard Eller, die namen speelden
elders een rol.
De hedendaagsen in Nederland herbergden
geïllegaliseerden in huurflats, bezochten hen in de
gevangenis, stonden buiten voor de poort te preken en
waakten voor de vrede en tegen de wapenhandel. Ik
kondigde die wakes wel aan op de radio, en trok
tenslotte de consequentie uit deze aankondigingen door
zelf mee te doen. En zelf meedoen betekent al snel in
activistische kringen: meeorganiseren. Zelf een
velddienst opzetten, met liturgie en homilie en al. En
de gevangenen bezoeken. Of ik hiermee
christen-anarchist ben? Ik aarzel zelfs mij christen
te noemen, omdat dit een opdracht is, geen identiteit
met speciale nadruk voor de zondagochtend, of iets om
je op voor te laten staan. Ik deed. En doe. Dit
volsta.

*


Uit de Religieuze kaart van Nederland had ik het ook
niet kunnen vernemen. Ik kom nu op het punt waarop ik
met leedwezen over modernisme en vrijzinnigheid moet
schrijven. De Nederlandse Protestantenbond bestond
blijkbaar nog steeds in 2002, maar het was niet de
intellectuele gelovige voorhoede die ik bestudeerde,
iets om bij thuis te komen.
Het stemt mij wat droevig de diagnose te moeten
stellen, die zich aandiende nadat ik had geleerd en
begrepen wat de bond nu inhield. De bolsjewistische en
toch altijd dopers gebleven historicus Jan Romein
heeft ooit de wet van de remmende voorsprong
geformuleerd onder de vlag van "de dialectiek van de
vooruitgang". Wat ooit de voorhoede van de hervorming
van Nederland was bleek een sekteachtig gezelschap van
enkele duizenden. Modern heette het geloof van de NPB
niet meer, en daar kan ik nog wel inkomen: niets zo
aan bederf onderhevig als "modern". De Bond heet
vrijzinnig.

Vrijzinnig, niet een zuil, meer een stokje, om met
Wim Kan te spreken. Ooit hadden ze een omroep, die
vervelende kinderprogramma's uitzond en erg veel
ballet. Mijn oma genoot van de schrijftafelpraatjes
van Ten Holk. "Dat is weer mooi gezegd". Het ontging
mij. Later, maar toen was de naam
vrijzinnig-protestants vervallen bij deze omroep, was
de VPRO wel een voorhoede, het enige waar men met
fatsoen naar kon kijken of luisteren in de Hilversumse
tranentuin. Maar zelfs dat was tenslotte niet meer zo,
halverwege de jaren tachtig - ik besef dat ik daar
vanuit mijn eigen voorhoedehoekje in Amsterdam aan
meegewerkt heb - en nu is er niets avantgardistisch
meer over in omroepland. Dialectiek van de
vooruitgang.
Een vrijzinnige of modernistische traditie: het kan
ook eigenlijk per definitie niet. Toch was het voor
mij schrikken om uitgerekend via de NPB in kennis
gesteld te worden van het wereldje van de
zwartekousenkerken. Hel en verdoemenis, twijfel aan of
besef van welzaligheid, het is mij van huis uit
vreemder dan de islam van Omar Khayyam of Roemi. (Men
hoeft bij mij niet aan te komen met verhalen over die
nieuwe multiculturele samenleving). Het is mij ook nu
niet helemaal duidelijk of de NPB slechts een
thuiskomen is voor wie ontsnapt (is) aan de last van
predestinatie en speciale bevindelijkheid. Met
betrekking tot deze wonderlijke tak van het
protestantisme kan ik zelfs zeggen dat hun mystiek mij
vreemd aandoet, terwijl op mystiek niveau juist alle
geloof elkaar nabijkomt: ach, die uurtjes van minne -
eh? Hadewych of Beatrijs van Nazareth zouden het
vermoedelijk ook niet begrijpen.
Ik kan het niet van mij afschudden dat de NPB een
thuishaven lijkt voor wie aan de hel van een donker
geloof ontkomen is, niet voor wie onzeker rondliep in
wat ik een weten omtrent het of de Geheel Andere zou
willen noemen, zonder dit te kunnen benoemen. Iemand
als ikzelf, dus. En de dialectiek van de vooruitgang
heeft zozeer haar werk gedaan dat men op mbo-niveau
tot voorganger opgeleid kan worden bij deze bond.
Intellectuele gelovige voorhoede?

*


(.....)
Ik vind eerlijk gezegd dat de zondagochtend (of
de dienst in het algemeen) niet iets esoterisch voor
een select gezelschap behoort te
zijn. Met andere woorden: ik weiger in laatste
instantie een dienst als pastoraal werk met andere
middelen te zien, hoezeer ik ook besef dat de gang van
zaken in de gemeente meeklinkt op de zondagochtend. Op
zondagochtend moet iedereen welkom zijn en begrijpen
of aanvoelen wat er aan de orde is. Mocht dit een
niet-vrijzinnig standpunt zijn: tant pis.

*
Het grenshospitium - de mensen door wie ik geroepen
ben... Velen zijn er moslim, in allerlei gradaties. Er
zijn Sikhs, daoisten, hindoes, een enkele jood. Een
Turkse man - een van de gelatenste ingezetenen die ik
er ontmoet heb - zegt atheïst te zijn, maar begrip te
hebben voor gelovigen. Een Oezbeekse moslim zegt dat
hij de wedergeboren profeet is. Jezus, welteverstaan.
Er zijn Yezidi's. Een vrouw is Mandese, aanleiding om
van alles uit te zoeken over deze geestelijke nazaten
van Johannes de Doper. De meesten van hen wonen
nebbisj in de diaspora, daar zal Bush' nieuwste oorlog
ook verder voor gezorgd hebben.
En dan zijn er christenen. Rooms-katholieken,
Armeniërs, Kopten, geünieerden, Syrisch- en
Roem-orthodoxen. De meeste protestanten zijn van de
Pinkstergemeenteachtige soort. Ook de enkele Surinamer
is reborn, want van de drugs af (het is bijna
onontkoombaar dit verband te leggen). Dus
Nederlands-hervormden zal men er niet aantreffen. Laat
staan vrijzinnigen.
Toch helpt het juist om wel vrijzinnig te zijn bij
het voorgaan in dit gezelschap. Het moet wel, want het
pastoraal werk en de diensten moeten zo oecumenisch
mogelijk zijn. Interreligieus liefst, want ook moslims
komen er naar toe - in de gevangenis waar men zonder
uitzicht op een veroordeling zit, is ieder intern
uitje iets om naar uit te zien.

En er moet veel gezongen worden, zegt Ferdinand, de
voorganger namens de Hervormde Kerk. Mensen moeten het
gevoel hebben dat ze "naar huis" gaan met de zang,
juist in deze situatie van op drift zijn, zegt hij.
Kumbaya is onontkoombaar. Tegelijk gemeente zijn en
verbinding leggen met het in tijd en plaats verre
thuis - een wonderlijke opdracht.
Harry is voorganger namens de Remonstrantse
Broederschap, in de wetenschap dat er geen
Medebroeders vastzitten hier. Hij doet vooral het
pastoraal werk, en organiseert wat ik socratische
kringgesprekken zal noemen. Aan de hand van
bijbelteksten of -passages. Daniël in de leeuwenkuil.
Wie is Daniël, wie zijn de leeuwen, hoe er uit te
komen. Pingpongen met gevangenen is deel van het werk,
dunkt mij, al valt het in de pauze. Hij is inmiddels
overgeplaatst, en ik moet nog de moed verzamelen zijn
werk als misschien deel van een stage over te nemen.
Zijn plaatsvervanger komt van Urk. Hij is geen zware.
Wat mij er toe brengt te concluderen dat "vrijzinnig"
erg wit is. Hoe komt dat? Toch traditie? Hangt het
samen met de hel en de verdoemenis, die lijkbleek
zijn, of met het specifiek Europese modernisme van een
eeuw terug - een modernisme dat niet geëxporteerd is
omdat het niet aan zending wilde doen? Kan de
vrijzinnigheid ook kleur krijgen? Ik werp de vraag op
zonder deze nu te willen beantwoorden.

*


(....)

Het stel is Engels. Ze zitten vlak bij de
deejayinstallatie. Hij komt op mij af en vraagt om My
generation
van The Who. Hopelijk kan ik mijn afgrijzen
verbergen. Ik heb het trouwens wel, maar niet bij mij.
Heb ik de Kinks, de Beatles, de Stones? Thuis, ja -
hij hoeft niet uit te leggen dat hij te jong is om het
zelf meegemaakt te hebben en ik niet. Ik heb Marvin
Gaye bij mij - Can I get a witness?, waarom de Stones
als je het origineel bij je hebt? Het valt goed. Ik
kan doorgaan op dit stramien, van northern soul heb ik
genoeg voorhanden voorlopig. Het is het tweetal aan te
zien dat ze noorderlingen zijn. Zij toont zich zelfs
wat gegeneerd terwijl hij niet kan stilzitten (er is
nu eenmaal geen dansvloer). Ze maken besmuikt een foto
van mij. Tijdens Earl Vandyke geeft hij mij een hand,
zegt iets wat ik niet kan verstaan door zijn accent
en het door mijzelf geproduceerde volume - ik kan de
strekking raden -, en verdwijnen in nachtelijk
Amsterdam. Northern soul zullen ze daar verder niet
aantreffen. Sung back home.
Het dringt nu pas tot mij door dat ik er tot hun
vertrek voor mijn gevoel eigenlijk alleen voor hun
tweeën was geweest.

*
Als ik zelf een liturgie verzorg voel ik de keurende
aanwezigheid van L. en A*. Een liturgie van
iemand die ten hoogste op mbo-niveau voorgaat, ik voel
de gedachte. De reputatie van "Bilthoven" kan hen
niet ontgaan. Muizenissen? Ik merk na afloop dat
L. mij serieuzer neemt dan tevoren en
hartelijker overkomt. Misschien waren dit toch alleen
mijn eigen hersenspinsels. En aan de vergaderde
gelovigen was de homilie wel besteed.
Thuiskomen is eerlijk gezegd voor mij momenteel nog
steeds, heel onvrijzinnig, op bezoek gaan bij de
Benedictinessen van Bonheiden, door wier gebed ik mij
gesteund mag weten. Wat ik hier niet in de stilte op
het gebied van het christen-anarchisme bestudeerd
heb... Onderbroken door een kerkgang waar geen
gereformeerde tegen op kan bieden: vijf maal daags. Ik
heb geleerd de eucharistie, waar ik eerst zeer
protestant argwanend tegenoverstond, als viering te
zien. En geen kerkdienst zo intiem als de dagelijkse
completen: "Mens, hoe lang blijft je hart verstokt,
loop je nog leugens na, zoek je de schijn?"
Je hoeft er niet ver voor. Het maakt wel katholiek.
Niet rooms, maar ongetwijfeld katholiek in de zin van
de geloofsbelijdenis. Dit lijkt mij ook het enige
voorland voor de vrijzinnigheid, als ik zo vrijzinnig
mag zijn.

*


De avond loopt ten einde, de organisatoren zijn zeer
enthousiast over onze benadering. Onze, dit was ook
voor het eerst dat ik met A., de allerliefste, "voor
een zaaltje" draaide. Ik doe de afsluiting. Almost
prayed
van The Weather Prophets raakt mij altijd - en
voor wie niet naar de tekst luistert is het "gewoon"
wave. Verdes são os campos, mystiek gedicht van
Camões, getoonzet door José Afonso - wie verstaat er
Portugees, wie zal zelfs dan de tekst merken - maar de
stem van Teresa Silva Carvalho moet overbrengen wat
verder niet verstaan wordt. Maybe the morning van
Sunny deed mij enkele dagen tevoren breken: het
sluitingsgebed van Radio Luxemburg in het holst van de
jaren zeventig (en in het holst van de nacht,
dagelijks). Ik wist niet eens wat ik in huis had
gehaald toen ik de lp op de vrijmarkt had gekocht en
meteen terzijde had gelegd. Blue-eyed soul, wie
luistert er naar de tekst? Blake's & Perry's Jerusalem
maakt iets los. Het is de afsluiter, voor A. die dit
zowaar voor haar uitvaart in bestelling heeft. De
organisator van de avond springt in de houding, en
zingt uit volle borst mee. Moet ik echt uitleggen dat
ook dit een mystiek gedicht is, en niet een soort
Tory-strijdlied? Nee, dat hoeft niet. Hij vindt de
tekst wel onzin, natuurlijk, maar zonder dat ik iets
vraag zegt hij dat hij wel steeds geloviger wordt. En
dat zijn vader dominee is. Ik kan een glimlach zeker
niet onderdrukken.
Een blond meisje - ex-bardame hier, zegt ze er zelf
bij - wil meer van Joop Visser horen (ik had mij aan
NRC-Handelsblad gewaagd, en dat was opgevallen). Ze
komt van Wieringen, haar ouders luisterden altijd naar
en zongen mee met Jaap Fischer, zo wil ze hem blijven
noemen. De late nacht brengt sentimentaliteit.
Gelukkig gaat het licht aan en de installatie af, men
moet weten te stoppen.
Sentimentaliteit - ik schrijf het op en aarzel nu of
dit een gepast woord is. Domineeszoon en ex-bardame,
en ikzelf door Sunny, waren op dit sluitingsuur sung
back home. Even thuis terwijl je uitbent - ik wil het
geen pastoraal werk noemen, bewaar me, maar het woord
sentimentaliteit hoort bij onechtheid, en dit alles is
echt, deze eerste nacht terug waar voor mij veel
begonnen is.

24 maart, 2006

Dilemma

De staatkundig hoofdredacteur van Trouw wilde desnoods optreden van de Nederlandse militairen om de moslim die terechtstaat wegens overgang naar het christendom te bevrijden. Daar zitten "we" daar toch niet voor!
Zelfs voor hun zogenaamde achterban, de "westerse" nieuwsconsument, staan de Nieuwe-Wereldordeimperialisten nogal te kijk.
Of zij bevestigen hun neokoloniale avontuur door de inboorlingen te verbieden zich met de folklore van een steniging of hangpartij omwille van afvalligheid bezig te houden. Of ze zeggen niets en laten de executie doorgaan - en dan is er 200 miljard dollar geïnvesteerd in de vestiging van een Liberale Democratie waar op godsdienstvrijheid de doodstraf staat. Leuk voor de achterban van Bush en Balkenende. Er is geen enkele reden medelijden te hebben met dat volk - met hen niet.

2004 -1984


Met veel omhaal en poeha, en geld van de belastingbetaler va nde Verenigde Staten direct, en indirect via de Republikeinse en de Democratische Partij, werd de Oekraïne op haar kop gezet, eind 2004. Hun man Joeststjenko moest winnen van de frauduleuze commie Janoekowitsj die de verkiezingen vervalst had en goede maatjes wilde zijn met het gevreesde bolwerk van communisten, Rusland.
Oranje revolutie heette het, de materialen werden er bij geleverd (vermoedelijk gemaakt in China en bekostigd vanuit Washington).
Maar een neprevolutie blijft nep. Ruim een jaar later wordt voor de parlementsverkiezingen in Oekraïne voorzien dat Janoekowitsj zal winnen en een cohabitation-regering zal vormen met Joeststjenko. Geen enkel probleem, wordt voorzien, ze zullen het wel kunnen vinden.
De voorgeschreven Amnesie of Alzheimer moet al zo ver voortgeschreden zijn dat we niet meer moeten weten dat Janoekowitsj destijds - maar liefst in december 2004 - de Hitler van de week was die Joesjtjenko had laten vergiftigen.

Misschien denken de demonstranten in Belarus dat zij ook gehulpen gaan worden. De kans is niet zo groot. Ze mogen blij zijn dat zij in de Media van het Vrije Woord alle paar honderd veel meer aandacht krijgen dan een half miljoen demonstranten in Frankrijk - bijna dagelijks.

23 maart, 2006

Effe weursjippe: dis is mij kreye


God dit is mijn kraai
mijn kraai, mijn vogelkijn
Zijn zang is wel niet fraai
Maar zelf vindt hij zingen fijn
Zijn Scheppers lof zingt hij zo graag
Alleen niet op een lege maag
God dit is mijn kraai
mijn kraai hij zingt een serenade voor u....

Waarom is hij zo blij?
zijn vrouwtje zit op haar ei
In de maand van mei
Broeden zij broeden zij...

Refrein

Hij hipt veel door het gras
Vermijdt daarbij iedre plas
Knabbelt aan het gewas
En is dan in zijn sas

Refrein

Daarom zingt hij Uw lof
Hij vindt het leven tof
Dat is voor U een bof
En voor de duivel sof

(Allemaal):
Refrein

Muziek: Charles Chaplin
Tekst: André de Raaij
(dat kan ik ook niet helpen - u kent This is my song toch wel?)

Vredesteamgevangenen bevrijd...Opluchting en tegelijk treurigheid. Tom Fox heeft de gijzeling niet overleefd. De andere vredesactivisten die in Irak gegijzeld werden gehouden, twee Canadezen een een Brit, zijn zojuist bevrijd door VS- en zogenaamde Iraakse militairen. Voor het bevrijden van gevangenen in Irak - de eis die ingewiligd moest worden volgens hun gijzelhouders - kan de guerrilla zelf zorgen, kunnen we uit andere berichten concluderen. Hoeveel Irakezen er gedood zijn om deze vrijlating te bewerkstelligen is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Geachte cliënte


Een bromvlieg, de eerste vliegende zespoter in de buitenlucht. Mooie zonneschijn, maar de temperatuur is nog steeds enkelcijferig. En het is tijd voor een nieuw spreekwoord misschien: één navel maakt nog geen lente.

Wat ontbreekt op SIPRI's zorgenlijstje


Het Zweedse Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek (SIPRI) heeft een lijstje met namen van landen die zorgen wekken op het gebied van mogelijke ontwikkeling van kernwapens. Iran komt niet eens op het lijstje voor. Wel Kazachstan. Tot 1989 was er het proefterrein voor nucleaire explosies bij Semipalatinsk, dat inmiddels ontmanteld is. De bevolking in de omgeving weet wat kernbomontploffingen zijn.
De kennis is voorradig in deze voormalige Sowjetrepubliek. Er zijn genoeg voorraden uranium. Blijkbaar is de postcommunistische baas van het land niet interessant als vijand van de Internationale Gemeenschap. Hoe stabiel het regime is staat verder te bezien. Dat het, onder welk bewind ook, tegelijk goede relaties wil onderhouden met de grote buren China en Rusland, die beide aanspraak gemaakt hebben op het land, ligt voor de hand. Kernwapens komen dan toch wel handig uit. Waarschijnlijk is Kazachstan goede maatjes met Israel, dat scheelt natuurlijk wel een hoop - in ieder geval in Washington. Of dit voor alle andere landen in de onderstaande lijst geldt?

Nucleaire-zorgenlanden van SIPRI (2004) naast Kazachstan: Syrië; Indonesië; Libië; Taiwan; Saoedi-Arabië; Servië en Montenegro; Algerije; Zuid-Korea; Egypte.

22 maart, 2006

Es ist nicht wahr


De gebruikelijke Bush-adviseur in actie op de BBC, naar aanleiding van het bericht dat VS-militairen in het wilde weg schieten op Iraakse burgers (een verhaal dat niet direct nieuw is, maar nu dan Time heeft gehaald): gelogen; niet waar; liegende liberale media die alles eenzijdig belichten. Het verhaal uit die hoek wordt steeds schriller.
Het was een feest voor het oog en het oor in Newsnight een geharde Britse militair te horen uitpakken over hoe hij het VS-optreden beoordeelt. Het feest bestaat er uit dat het blijkbaar weer kan op staatstelevisie - dissidente meningen. Het tij keert. De voormalige Tudjman-&Bush-adviseur die de SAS-man voor liberal leugenaar wilde uitmaken wist waarschijnlijk niet eens wat de SAS is, en nee, hij moest toegeven dat hij niet zelf in Irak geweest was.

En het publiek in de VS gelooft er niet meer in, en weet zich niet vertegenwoordigd in het parlement. Drie senatoren die Bush tot de orde willen roepen over illegale afluisterpraktijken. Drie...
Ook hier geldt: de heersende klasse is uitgeheerst. Maar wat hierna? Zeker in de VS een vraag. Wie houdt de nieuwe Boston Teaparty, zweert de eed op de kaatsbaan? Waarschijnlijk houden de Oostaziatische banken een keer op krediet te leveren aan dit regime. Maar het einde van deze financiering is ook al eerder voorspeld.

21 maart, 2006

Denk het mens van de botten

Kai o logos sarx egeneto... Joh. 1:14.
Het woord is vlees geworden. Het Griekse woord is ondubbelzinnig en niet op een andere manier te interpreteren: vlees, zoals het zit op de botten van mens en dier.
Kerkmoeder Syncletica heeft een speciale opdracht voor mensen die zich verleid voelen door bedrieglijke schoonheid: denk het vlees van de botten af en stel u voor wat er dan te zien is, en zie dan wat er van uw verlangen over is. Een macabere opdracht. Maar opnieuw is de betekenis van sarx, vlees, onmiskenbaar.

Er is maar één goede reden te bedenken waarom de Nieuwe Bijbelvertalers in hun aardse wijsheid besloten hebben sarx in Joh. 1:14 als mens te vertalen - een woord waarvoor het Grieks toch eenvoudiger woorden heeft dan vlees. Vlees ligt in de vitrine bij de supermarkt, of bij de slager. Dat kan Johannes toch nooit bedoeld hebben? Dus maken we er mens van.
Een inkijkje hoe theologisch Nederland onmachtig is de eendimensionaliteit en het onvermogen zelfs het banaalste in gedachten te transcenderen, te overwinnen.
Voor deze theologen hoeft de christen geen vegetariër te worden, dat is duidelijk.

Neerlands laatste exportartikel


(Foto: de Verenigde Staten weten wel raad met antidemocraten - Balad, Irak, maart 2006, Operation Swarmer).

Een inburgeringstoets laat de toekomstig-ongewenste Nederlanders antwoord geven op de vraag: is Nederland een democratie? Het verplichte antwoord is: ja.
Rare democratie waar je op zo'n vraag JA moet antwoorden.
Dat zal ze leren - die gasten kiezen toch al nooit de kandidaten die voor hen uitgekozen zijn door bezettende Overheden.

Wat fijn toch dat ze daar nu democratisch zijn


Nederlandse militairen zijn ingezet om Afghanistan nog democratischer te maken dan het nu al is. Als het zo ver is hangen ze misschien ook Joden op. Voorzover nog voorradig. Christen-democraten die het ophangen van mensen, christenen zelfs, gewapenderhand laten verdedigen - kan het mooier? (En wie betaalt er voor? Het kost wat centen en mensenlevens, maar dan heb je ook wat). De foto is uit Iran, dat aanzienlijk minder democratisch en beschaafd is dan Afghanistan, maar dat komt nog in orde dankzij Dick Cheney, binnenkort.

20 maart, 2006

Winterslaap?


Egels houden een winterslaap, goed verborgen tussen bladeren of struiken. Dus in wat voor slaap deze was, voluit op het grasveld afgelopen week... Overvallen door de kou?

De staatkundig hoofdredacteur meldt: het is lente...op het noordelijk halfrond, meer bepaald in Nederland. Terwijl hij een vlammend betoog opschreef en hierbij als gewoonlijk wortstelde met de spatiebalk die anders dacht dan hij, brak de zon door.
In het Vondelpark dan eindelijk het eerste klein hoefblad. Eén bloemetje maar. Terwijl ik het nieuws verheugd door-sms-te keerde het zich naar de zon, van mij af dus. Blijkbaar gaat dit razendsnel in zijn werk.
Andere eerste stedelijke vindplaatsen zijn nogal instabiel en onbetrouwbaar: een bloembak in een straat; de gracht waaraan ik woon; de Keizersgracht bij de Vijzelstraat; voegwerk aan de Beulingsloot...
Het is definitief. Het is toevallig toch dag- en nachtevening, mazdeïstisch nieuwjaar en vaak begin van de lente. Geen dag te vroeg dus.

Mei begon in 1968 ook in maart


Wat een treurigheid, al die mensjes die zeker weten dat wat er in Frankrijk aan de hand is niets te maken heeft met en ook helemaal niet lijkt op mei 1968. Blijkbaar zijn ook heel wat mensen gaan geloven in de mythe van hun eigen verleden - als het hun eigen verleden is.

De opstand van mei 1968 werd in het algemeen verklaard als een gevolg van het proletariseren van de studenten in het algemeen. Nu zal dit nog wel meegevallen zijn, in 1968. Maar er waren veel meer studenten - al was het maar doordat de naoorlogse geboortegolf ging studeren. Er waren zeker meer studenten uit de middenklasse en zelfs uit de arbeidersklasse. En, zo was de verklaring in de eigen tijd, die accepteerden geen autoritaire universiteit en uit hun voegen barstende collegezalen en voorzieningen. Verzet hiertegen werd in de kortste keren een brede antikapitalistische opstand. Niets radicaliseert zo goed als een politieknuppel - ook een diagnose uit die tijd.

In 2006 wordt zelfs (of: ook) de kinderen van de heersende klasse geen ruimte gelaten zich intellectueel te ontplooien, eventuele talenten voor de wetenschap te ontwikkelen en te uiten. De universiteit is een beroepsopleiding geworden - gemaakt, kan men beter zeggen. Dit wordt weerspiegeld in de centrale eis van de bezettingsbeweging aan universiteiten en scholen. Het gaat om intrekking van een wet die het de zogeheten werkgever uiterst gemakkelijk moet maken nieuw aangenomenen zonder opgave van redenen te ontslaan binnen twee jaar. Kortom, de tamelijk vaste baan als resultaat van de studie wordt afgeschaft. De proletarisering van de wetenschappelijk geschoolde werker v/m wordt uitdrukkelijk onderstreept.
Deze wet geldt natuurlijk niet alleen voor hen - hier komt dan ook de vakbeweging in beeld, die deze eis ondersteunt en de beweging van nu haar gewicht geeft. Overigens is de opstand al een tijdje aan de gang - zij kwam parallel aan de opstanden in de buitenwijken op.

In beide gevallen gaat het om opstand van de feitelijk-overbodigen. Voor het huidige kapitaal is in een land als Frankrijk geen grote werkende klasse meer nodig. Wat nog steeds onontbeerlijk is, is de massa van de consumenten. Maar zonder de verrukkingen van de loonarbeid ook geen consumentisme. In feite is de heersende klasse niet in staat deze paradox op te lossen. Ze is dan ook uitgeregeerd - uitgeheerst. Maar wat hierna?

De kapitaalsverhouding was nog nauwelijks gemeengoed geworden toen de socialistische beweging visioenen opwierp van de mooie nieuwe toekomst "erna". Ik ga niet zeggen dat ik deze visioenen niet nog steeds koester. Maar in brede kring zijn ze wel buiten beeld geraakt. Een van de redenen hiervoor is dat het kapitalisme niet in schoonheid geboren is en zo te zien niet in schoonheid ten onder gaat. Tot nu toe uiten de overbodigen - vooral in Frankrijk - zich vooral door het in brand steken van het centrale consumptiegoed van de warenmaatschppij, het middel van de ingebeelde snelle en praktische verplaatsing bij uitstek, het private tankje, het vervoermiddel waarom de gehele ruimtelijke ordening draait en waarom landen bezet en gebombardeerd worden. Niet mooi, maar zoals gezegd - de werkelijkheid is niet mooi.

Wat er na, inderdaad. Voordat de illusie van de andere, zogeheten linkse regering echt overal gedoofd is kan er nog wel een tijdje voorbijgaan. Er hangt het een en ander van af of en hoe de radicalisering in Frankrijk, ruim twee eeuwen de revolutionaire koortsthermometer van Europa zoniet de wereld, doorzet de komende tijd. De regering wil blijkbaar op zijn Thatchers doorbeuken - wat een zeker recept is voor voortgaande confrontatie. Afwachten - en als u een zeurpiet tegenkomt die met vergelijkingen met mei '68 aankomt, vraag dan wat voor baan hij (of zij) heeft, en hoe lang.

18 maart, 2006

Late lente


Woensdag 15 maart heb ik aan een slootkant het eerste speenkruid van het jaar zien bloeien. Klein hoefblad vertoont zich nog steeds niet, Henk van Halm schrijft het wel waargenomen te hebben. Ik zou denken dat het zich pas echt vertoont als de temperatuur eenmaal - eenmaal is voldoende - tweecijferig is geweest. Zo ver is het nog niet geweest, zeldzaam halverwege maart. De laatste jaren waren we gewend steeds vroeger lentetekenen te zien. Nu zijn ze aan de late kant. Vandaag is het eerste kievitsei gevonden in Noord-Brabant, zeker ook aan de late kant. Buiten is het 0º.

Op handen en voeten


Met nogal wat fanfare aangekondigd: een BBC-reportage over een gezin in Turkije waarvan vijf leden op handen en voeten lopen, zoals op de foto te zien. Het lawaai betrof onder andere dat de onfortuinlijke jongelui een kijkje zouden bieden in de menselijke evolutie. Duitse onderzoekers zijn er zeker van - in de reportage werd bloed in reageerbuisjes gespoten, waarmee gesuggereerd werd dat het afgetapt was van de viervoetigen - dat zij het rechtoploop-gen zullen ontdekken, dat dan zou ontbreken bij het vijftal uit Turkije.
De vader van de kinderen vond het maar moeilijk - hij begreep dat zijn kinderen gebruikt zouden worden om de evolutietheorie te illustreren, en als moslim kon hij niet met de idee van evolutie instemmen. Verkeerde reden voor een juiste conclusie. Hier wordt een biologisch reductionisme losgelaten op mensen die hulp nodig hebben in plaats van pseudo-wetenschappelijke bestudering.

Overigens duikt die hulp op, in de vorm van een psychologe en een fysiotherapeut. De jongeren krijgen een looprekje, een omheining waaraan ze zich kunnen vasthouden om de rechtopgang te vergemakkelijken, en jawel - als het filmteam een jaar later langskomt lopen ze, moeilijk, maar duidelijk. De toeters en bellen over evolutie en genen hoorden dus bij het mediaspektakel.

Psycholoog en pedagoog rondden af wat iedereen die niet door een biologisch-ideologische bedwelming bevangen is had kunnen bedenken. Er waren maar liefst negentien kinderen in het gezin. De moeder had in vijf jaar zeven kinderen gekregen. Vijf van deze zeven waren degenen die niet rechtop konden lopen. Het bleek dat de moeder eenvoudigweg geen tijd had gehad zich bezig te houden met de opvoeding van de kinderen, omdat ze te snel achter elkaar kwamen. De vader werd in de opvoeding in het geheel geen rol toegekend.
Hoe de mens als soortwezen ertoe gekomen is rechtop te lopen zullen wij wellicht nooit weten. Wat toch wel al enige tijd bekend is, is dat kinderen moeten leren van het voorbeeld van groteren dat en hoe je rechtop loopt als mens. Het is een sociale verworvenheid, niet - als men een tegenstelling wil zien - een natuurlijke.

En in die zin herhaalt het jonge kind de menselijke evolutie door rechtop te leren lopen. De stereoscopische blik heeft alleen zin als je rechtop staat en om je heen kunt kijken.Het blikveld op handen en voeten is nogal beperkt. Naast de letterlijke blikverruiming biedt het rechtop lopen de mogelijkheid de handen werktuigen, als verlengstuk van de hand, te laten gebruiken. Hieraan kom je nauwelijks toe als je op handen en voeten moet lopen. Beide sociaal bepaalde evolutionaire ontwikkelingen hebben geleid tot verdere ontwikkeling van de hersenen, hebben de ontwikkeling van taal mogelijk gemaakt.

Zeker, als mensen kunnen wij niet weten hoe dieren van dezelfde soort of desnoods van verschilende soorten met elkaar communiceren. We kunnen niettemin veilig stellen dat ze hun taalkenis in ieder geval niet doorgeven in de vorm van grammatica-les en boeken. Het op deze wijze transcenderen van het bestaan in tijd en plaats lijkt alleen de menselijke soort gegeven - voorzover wij kunnen weten. (Ik houd het voorzichtig om een andere valkuil van biologisch reductionisme te vermijden: wij weten eenvoudigweg te weinig van onze mededieren).

Rechtopgaan dient geleerd, het is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en voor het taalvermogen - en opnieuw voor het maatschappelijk bestaan - om door te geven dat je als mens rechtop loopt. Het is een evolutionaire sprong die er op neerkomt dat "wij zijn" eerder dan "ik ben" geldt. Dit druist uiteraard in tegen de gangbare ideologie die overal individuutjes in plaats van mensen waarneemt.

Het Koerdische gezin - de vader sprak tegen de psychologe Turks, het is niet duidelijk of de viervoetige kinderen veel van welke taal dan ook beheersen - woonde in een geïsoleerd dorp waar het op handen en voeten lopen geen andere aandacht krijgt dan pesterijen en schelden van de dorpelingen. Een achterlijk inteeltdorp, daar komt het op neer, ook al moet je het omfloerster zeggen geloof ik. De achterlijkheid was in dit geval een handje geholpen door de inteelt - vader en moeder waren naaste familie, en het zal niet het eerste neef-nicht-huwelijk in de familie zijn geweest. De onfortuinlijke kinderen leden wel degelijk onder hun omstandigheden. Een dochter kreeg visioenen nu ze kon lopen van uit dansen te kunnen gaan en misschien een man ontmoeten om mee te trouwen. Mooi zo - let erop dat het niet een neef is, zou je daaraan toe moeten voegen.

Hoe mensen zonder menselijke begeleiding onmenselijk aandoen is waarschijnlijk het eerst beschreven door Jean Itard naar aanleiding van de wilde van Aveyron. Omdat deze wilde kinderen nog wel eens geadopteerd zijn door wolven (Romulus en Remus zijn de bekendste voorbeelden uit verhalen) worden ze vaak aangeduid als wolfskinderen. Uit de twintigste eeuw zijn Amala en Kamala de bekendste voorbeelden. De Koerdische kinderen zijn goed verzorgd - op een belangrijk punt na: het leren rechtoplopen. Op dit punt zijn zij te vergelijken met de wolfskinderen.

Met dank aan mijn indirecte leermeester Jan Romein verwijs ik verder naar Anton Pannekoek's Anthropogenese (herdrukt voor een groter publiek als Het ontstaan van de mens) en naar:
Adolf Portmann, Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.

Het is curieus dat een ideologie die door-en-door materialistisch is - zoals de thans heersende - niettemin een waarachtig materialistische (historisch-materialistische) beschouwingswijze bestrijdt. Ook op dit punt blijft wetenschap een toneel van klassestrijd, blijkbaar, uitgevochten ten koste van vijf Koerdische jongeren. Van dat rechtoploop-gen zullen we verder niets vernemen, dan dat ze er nog steeds naar mogen doorzoeken in Berlijn.

17 maart, 2006

Wie het rapport leest


John Pilger laat blijken dat hij weet van de inhoud van het rapport-Drooglever over het zogenaamde referendum van 1969 op West-Nieuw-Guinea. Dat is meer dan de zoon van de staatssecretaris voor dit overzeese rijksdeel, thans minister van buitenlandse zaken (die zoon dus), kan zeggen.
Pilger meldt dat er 43 vluchtelingen van Papua Barat naar Australië zijn gevlucht in een kano vorige maand. Ze zijn overgebracht naar Christmas Island.
Een overzicht van de aan Indonesië geleverde Britse wapens. Ze worden volop ingezet in Atjeh en in Papua Barat.

16 maart, 2006

Een mystificatie die tot kerkscheuring leidde

- nou ja, bijna...-

De vrijdenker Frits Kief heeft met succes het bekendste citaat van Heine in (en over) Nederland gelanceerd. Het heeft zoals in overeenstemming is met de strekking van de spreuk geen gevolgen gehad in de vorm van acties, demonstraties of organisaties. Dat "de Nederlander" traag is, is een cliché dat al voorkomt in reisverslagen uit de tijd dat Nederland nog niet eens bestond. Het even handige als vervelende aan cliché's is dat ze waar zijn, en dus als het zo uitkomt gedebiteerd kunnen worden. Met het gezag van een Duits negentiende-eeuws dichter achter zich wordt het cliché extra aantrekkelijk. Men kan zich afvragen of dergelijke citeerders van Heine ook een echt citaat van de schrijver kennen - het zou niet zo moeilijk moeten zijn, maar misschien werkt het "Dichter unbekannt" ten aanzien van de Lorelei ook in Nederland door.
Een aardiger vervalsing die alles met actie of organisatie te maken is iets recenter. De mystificatie dat Wilhelmina Drucker in haar eigen tijd bekend zou hebben gestaan als "Dolle Mina" kwam op het juiste ogenblik op de juiste manier aan. Wie wist er in 1970 nog wie Wilhelmina Drucker was? Er was het standbeeld in Amsterdam, het zelfgekozen voorgeslacht had dus al een gecanoniseerde vorm. Drucker was naar de normen van 1970 een brave, burgerlijke feministe, en afgezien van het "brave" is dit een kenschets die ook in haar eigen tijd gepast zou hebben. Maar niet braaf genoeg is nog iets anders dan "dol". Drucker mag nooit voor dol uitgemaakt zijn, Dolle Mina was heel echt: als actiegroep, of beter - volgens de eigen omschrijving - als verzameling acties. Dolle Mina heeft haar rol ten volle gespeeld in de tweede feministische golf in Nederland. Intussen is zij misschien alweer zozeer vergeten dat de eerste associatie die men bij deze naam zal leggen die met een product uit de snackbarwereld is.
Nog net iets recenter, uit 1971, is een falsificatie die grote internationale weerklank heeft gehad en nog heeft. De witte Amerikaanse televisiemaker Ted Perry omlijnde de film Home, die grote bezorgdheid om "het milieu" tot uitdrukking bracht, met teksten, toegeschreven aan het Indiaanse opperhoofd Seattle. Het was een indrukwekkende uitzending, en de tekst van Seattle zong zich al snel los van de televisiecontext, en werd een authentiek indiaans getuigenis. Milieu-activisten, sympathisanten met "inheemse volkeren", anti-imperialisten (tot Eduardo Galeano aan toe) - allen vonden ze iets in een redevoering van een indiaans opperhoofd dat zomaar zei: "Ik ben maar een wilde". Voor de deconstructie van dit verhaal verwijs ik graag verder naar mijn Ch..Charly, ik ben een christen, in Arcade #4 (1993). Hier kan nog bij aangevuld worden, wat ik toen nog niet wist, dat Se-ath, zoals de Chief "eigenlijk" heette, inderdaad allang katholiek was toen hij zijn redevoering zou hebben moeten uitspreken, en zijn slaven had vrijgelaten - over hoe hij zijn polygamie had "opgelost" zwijgt het "echte" verhaal zedig, hij was niet voor niets katholiek geworden....
Of het door de mand vallen als mystificatie veel gevolgen zal hebben voor personen of bewegingen die zich geïnspireerd voelen door de tekst van Ted Perry is een open vraag. "Indianen" doen het hoe dan ook goed bij cultuurcritici in de geïndustrialiseerde wereld. De bekendheid van de Samoaan Tuiavii is vooral beperkt tot het Duitse taalgebied. Zijn redevoeringen, onder de titel Der Papalagi, zijn opnieuw in de belangstelling gekomen in de tijd waarin "groene" strevingen een dergelijke rechtvaardiging van buitenaf nodig leken te hebben, net als de pseudo Chief-Seattle. Toch is in 1969 in het Nederlands deze tekst verschenen bij de Vlijtige vlieg, en in 1975 bij de Real Free Press, en ook later nog gold het als een bij de underground passende tekst. Dat is kwalijker dan de vervalsing van Seattle, want er valt er niet veel "groens" uit de tekst te halen. Daarnaast is de vervalsing nog dommer dan die van Seattle. Deze zag bizons doodschieten vanuit treinen die pas zouden rijden na zijn dood, en er waren in zijn streken helemaal geen bizonkuddes. Maar goed, dat was voor de "groene" boodschap. Kolibri's op Samoa laten rondvliegen dient zelfs dit doel niet, en Tuiavii wel een woord voor wol laten hebben maar niet voor schaap is ook al zeer ondoordacht (afgezien van het feit dat het schaap al jaren tewvoren op Samoa was geïntroduceerd vanuit Nieuw Zeeland).
De schrijver van deze mystificatie, Erich Scheurmann, werd toen het moest nazi, en een overtuigde. Het verlangen naar herstel van de koloniale band tussen Duitsland en Samoa dat Tuiavii uitdraagt kondigt het als het ware al aan. En als klap op de vuurpijl kan vermeld worden dat deze mystificatie gebaseerd is op Lukanga Mukara, het vertoog van een Oostafrikaan, opgetekend door de humanitair-socialist Hans Paasche, die in de Duitse contra-revolutie in 1921 "op de vlucht is neergeschoten". Deze cultuurkritiek zou trouwens wel op een echt verhaal van Een Ander gebaseerd zijn geweest. De Papalagi is wel een vreemde eend in de bijt van de milieubeweging.
Dolle Mina was eerst de intentie tot actie, en daarna pas de vervalsing. De andere genoemde voorbeelden hebben niet geleid tot organisatievormen of bewegingen, ze dienen ten hoogste als voorbeeld, als graag geciteerde tekst. Er is één voorbeeld van een mystificatie die grote gevolgen heeft (gehad) in Nederland, en die wel degelijk tot een organisatorisch verband heeft geleid.
Chinoiserie is de gangbare term voor een zekere Europese interesse zoniet dweepzucht met het mysterieuze, diepzinnige China en zijn bewoners. Zij komt niet alleen in de beeldende kunst tot uiting. Als onder invloed van (onder anderen) Schopenhauer en de theosofen het boeddhisme in zwang raakt onder witte intellectuelen uit het noorden verplaatst de interesse zich naar het nog veel mysterieuzer en spiritueler Tibet. Dit gebeurde omstreeks de vorige eeuwwisseling. Het China van Mao Zedong loste dit Tibet af in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, waarbij trouwens de Chinese aanspraken op Tibet als legitiem erkend werden door de weldenkende witte intellectueel. De slag om het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, die nog net voorafging aan de ineenstorting van het reëel bestaande socialisme, leidde de terugkeer naar Tibet in voor de witte noordelijke intelligentsia - mensenrechten, spiritualiteit en een herleefde interesse in het boeddhisme zijn de trefwoorden bij deze nieuwe slingergang - en overigens zijn de Chinese aanspraken op Tibet natuurlijk helemaal niet legitiem. Deze wendingen corresponderen uiteraard wel met de lotgevallen van Oostaziatische landen, maar het is de vraag of deze een doorslaggevende rol spelen bij de wisselingen van belangstelling.

De slinger wees naar Tibet in 1903, toen ds. Louis A. Bähler het boeddhistische zendingsgeschrift Het "christelijk" barbarendom in Europa uit het Duits vertaalde. Het betrof hier, zoals het titelblad vermeldde een
oproeping gericht aan alle verlichten en alle ware discipelen van den verheven Boeddha, om de barbaren en heidenen van het Westen, die nog in den diepsten afgrond van religieuze onwetendheid verzonken liggen, te voeren op de weg der verlossing.

Bähler was de meest uitgesproken christen-anarchistische predikant binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, een eeuw geleden. Op Schiermonnikoog, zijn eerste gemeente, getuigde hij van zijn pantheïsme in lyrische stamelende woorden, die door zijn gemeente klaarblijkelijk positief gewaardeerd werden. Dominee besefte wel dat hij een beetje een rare was op het eiland, maar de Schiermonnikogers vonden het waarschijnlijk vervelender dat hij boos of verdrietig was over het slachten van zeehonden dan dat hij niet direct de gangbare lijn binnen de Kerk volgde. Hij stond hier van 1895 tot 1902. Hierna werd hij predikant in het Friese Oosterwolde, zijn laatste beroeping was naar Aduard in 1909, waar hij in 1911 vertrok wegens onenigheid met zijn gemeente (toch, tenslotte - maar het ging niet zozeer om zijn heterodoxe moderne aanpak als wel om een conflict over een prominent gemeentelid dat in opspraak was geraakt). Hierna was hij actief als catechisator - maar het is nu niet de bedoeling een levensschets van Bähler te geven. Het volsta dat hij sympathiseerde met het boeddhisme, maar zich altijd christen bleef noemen, nooit boeddhist.
De sympathie ging ver. Als socialist en (dus) antikoloniaal kon hij het niet over zijn hart verkrijgen zelfs maar geld voor de zending te geven, want zending was onverbrekelijk verbonden met het kolonialisme. Hij vond omgekeerd dat de cultuurvolken van Azië de zuurdesem van het brahmanisme en het boeddhisme aan "ons Christelijke meel" konden toevoegen. In 1899 leest hij de vertaling van het geschrift van een Tibetaanse lama van de hand van Franz Hartmann, Duits theosoof, redacteur van Lotusblüthen - ein monatlich erscheinendes Journal enthaltend Originalartikel und ausgewählte Übersetzungen aus der orientalischen Litteratur in Bezug auf die Grundlage der Religionen des Ostens und der Theosophie. Het is een oproep de christelijke heidenen en barbaren te bekeren tot het ware licht van Boeddha, geschreven door de naamloze lama. Bähler merkt over de anonieme zendeling op dat zijn
boeddhisme zuiver is, vrij van al de bijgeloovige en afgodische aanhangsels welke men onder vele onontwikkelde Boeddhaïsten aantreft.

De morele superioriteit van het boeddhisme wordt door de vertalers, Hartmann en Bähler, voetstoots aanvaard. Het gaat om een praktische superioriteit. Alles wat een humanitair of christen-anarchist afwijst, wordt door het boeddhisme evenzeer afgewezen: dierenmishandeling en vleeseten; drankgebruik; geweld in het algemeen en oorlogsgeweld in het bijzonder. De idealisering van het boeddhisme spreekt ook uit De ziel van een volk van de Britse koloniaal Fielding, een lofzang op het vreedzame Birma dat overweldigd is - vertaald door de christen-anarchist Ortt. Het wonderlijke aan deze geschriften is dat het boeddhistische ideaal getoetst wordt aan de christelijke praktijk in Europa en Noord-Amerika, die uiteraard niet eens aan de eisen van het christendom voldoet, laat staan aan die van het boeddhisme...

Dat er plaats zou zijn voor een "binnenlandse" zending in de boeddhistische wereld, die zelf nogal afgedreven is naar carnivorendom, drankgebruik en oorlogvoering, past niet bij deze idealisering. Bähler geloofde wel degelijk dat een Tibetaanse lama de moeite had genomen de tot materialisme vervallen christelijke barbaren van Europa tot het licht van Azië te brengen. Eén proeve uit de vertaling:

Ontelbaar zijn de uitvindingen, welke zij [=de christelijke barbaren] hebben gedaan om zich op kunstige wijze het leven gemakkelijk en aangenaam te maken, en zij zijn zelven daarbij tot kunstig samengestelde wezens geworden. Zij leven bijna uitsluitend in droomen en voorstellingen van dingen, welke zij wel voor werkelijkheid houden, maar die toch geen blijvende waarde bezitten, integendeel slechts voor dit korte en vergankelijke bestaan van belang zijn en ten slotte tot niets leiden.(p.23)


De christelijke barbaren moeten uit de droom geholpen worden door het boeddhisme.
Bähler is voor de kerkelijke rechtbank gedaagd in Friesland wegens dit geschrift. Het werd niet gewaardeerd dat een hervormd predikant impliciet het boeddhisme superieur verklaarde aan het christendom. Bähler ontkende dat hij dit ooit betoogd zou hebben, vocht zijn schorsing aan en tot genoegen van zijn gemeente werd hij vrijgesproken (1905). Voor de orthodoxe vleugel van de Nederlandse Hervormde Kerk was de vrijspraak de aanleiding tot de oprichting van de Gereformeerde Bond tot Verbreiding en Verdediging van de Waarheid in de Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk, in 1906, op initiatief van de Utrechtse hoogleraar H. Visscher en de predikanten E.E. Gewin en M. van Grieken. De Bond bestaat nog steeds, en profileert zich als de orthodoxe vleugel binnen de Hervormde kerk. Hij heeft zich bijvoorbeeld verzet tegen de oecumenische toenadering in de vorm van Samen op weg, tussen de eerder afgescheiden gereformeerden, luthersen en hervormden.
Waarschijnlijk was de Bond toch op het een of ander tijstip gevormd onder het kerkvolk en de predikanten die ontevreden waren over het modernisme, waarvan het christen-anarchisme de uiterste linkervleugel vormde. De Bonders avant la lettre hebben bijvoorbeeld nooit geloofd dat het geschrift over de "christelijke" barbaren door een Tibetaanse lama was geschreven - tot op heden zullen zij stellen dat het boekje van Bähler zelf is. Maar deze ontkende, tot het einde aan toe. En liegen past niet bij deze predikant en zijn rechtvaardigheidsgevoel, en zijn bijna steil aandoend modernisme. Het dient gezegd dat hij later zeer ontdaan was toen zijn geestverwant Lod. van Mierop het boeddhisme als inferieur aan het christendom afdeed - daar zat vast de slechte invloed van Bolland achter, vond Bähler - indirect gaf hij hiermee wel blijk van een zekere voorkeur.
In de loop van de tijd sloop toch twijfel omtrent de authenticiteit van het getuigenis van de Tibetaanse lama in zijn beschouwingen over het gewraakte boek. Hij kon alleen de verklaring van degene, van wiens Duitse vertaling hij op zijn beurt een vertaling had gemaakt, aanvoeren, dat het wel degelijk om een lamaïstisch zendingsgeschrift ging. In de tweede druk van zijn Het Boeddhisme - een populair-wetenschappelijke uiteenzetting (1935) komt hij er niet meer op terug. Intussen valt er vanuit Duitsland niets goeds meer te vermelden, het boeddhistische tekens van de swastika wordt door het regime gebruikt als dekmantel voor jodenvervolging - het kon nog stukken erger met het barbarendom, kortom.
Als de zendingsoproep tegen de "christelijke barbaren" niet van Hartmann zelf is geweest, moet hij afkomstig zijn uit kringen in Duitsland die zelf de boeddhistische zending ter hand meenden te moeten nemen. Maar wie zal de moeite genomen hebben eerst een dergelijk geschrift in het Tibetaans te schrijven, en het dan ter vertaling in het Duits aan te bieden? Het waarschijnlijkst is dus, dat de falsificatie van Hartmann zelf afkomstig is. Hij zal niet hebben kunnen vermoeden dat zijn oproep tot een heuse bijna-scheuring in de belangrijkste protestantse geloofsrichting van Nederland zou leiden. Een mystificatie kortom, die in ieder geval tot een organisatorisch verband heeft geleid.

- Geciteerd uit: Boeddhistische Zending, Het "Christelijke" barbarendom in Europa. Uit het Duitsch vertaald door Dr. Louis A. Bähler, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Oosterwolde (Fr.). Drukkerij Vrede, Blaricum (N.-H.), 1903.

(In het Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 2005 staat een artikel over dit geruchtmakende boekje. De bijdrage hierboven was bedoeld als extraatje bij mijn artikel over anarchistische dominees in Nederland voor Onvoltooid verleden. Op de een of andere manier heb ik het nooit verzonden. Bij dezen. Op genoemd jaarboek kom ik nog terug - moet het nog lezen).