26 februari, 2015

Spanje, Willem Schinkel, Maagdenhuis

De Magische Meimaand is nog verre, en intussen staakt het hoger onderwijs in Spanje tegen veranderingen die "de kansen op de arbeidsmarkt" moeten vergroten (illustratie: beeld van de bezetting van het bestuurscentrum van de universiteit van Barcelona).

*

Willem Schinkel biedt in de ruimere petitie tegenwicht aan de eisen van de Nieuwe Universtiteit terwijl hij deze dan wel ondersteunt. In een paneldiscussie op het Roeterseiland gisteren liet hij zich in gelijke bewoordingen uit en dat viel niet goed bij het actievoerende publiek. Ik kom er op terug, nu een vertaling van zijn gravamen.
Zonder bedenkingen heb ik de eisen als alumnus mogen ondertekenen en ik ben blij dat ik zeker twee makkers heb kunnen overhalen dit ook te doen.

De Nieuwe Universiteit heeft met de Universiteit van Amsterdam, en de meeste andere universiteiten van nu, gemeen dat zij de "idee van de universiteit" mist. Achter de boosheid en het pathos waarmee "autonomie" en "democratie" naar voren worden gebracht schuilen nostalgie naar was nooit geweest is (autonomie) en de schamelste vormen van democratie: stemmen en referenda.

Wat de Nieuwe Universiteit "Autonomie" noemt doet zeer arrogant aan: "geef ons publiek geld en laat ons met rust in onze vrijhaven" - een vrijhaven dicht bij huis waarbij het behoud van een gebouw inbegrepen is in de gestelde eisen (kan dit werkelijk serieus zijn?). Een dergelijk schamel begrip van "autonomie" mag vanzelfsprekend lijken voor de in overstelpende mate witte, middenklasse studenten in Amsterdam, maar het lijkt weinig van doen te hebben met het plaatsen van de universiteit in een wijdere wereld zodanig dat kennis en interpretatie solidariteit helpen smeden voorbij de muren van de universiteit. Ongelukkigerwijze lijken de studenten soms zelfs woordvoerder te zijn voor een groep van zelfverklaard kritische maar eigenlijk zeer reactionaire snit, die zich bedreigd voelt in haar privileges, en die net als de anderen er niet in slaagt nieuwe inhoud te geven aan het publieke ideaal van waartoe de universiteit dient.

Men kan de Nieuwe universiteit de schamelheid van haar begrip niet verwijten, aangezien het ingegeven is door de "oude" universiteit, en directies en bestuurders hebben - tengevolge van echte druk die wij moeten begrijpen - een idee van de universiteit hebben vervangen door begrippen die het gebrek er aan moeten camoufleren, zoals "excellentie" en "valorisatie".

En ondanks dit alles ondersteun ik ten volle de studenten en wat zij doen heeft mijn grote sympathie. Zij hebben een politiek gebeurtenis gecreëerd midden in het voortdurende gebabbel dat voor "debat" of"dialoog" doorgaat. Zij verdienen lof voor het onthullen dat bijna niemand dezer dagen een idee van de universiteit heeft. De uitdaging is nu om te komen tot een begrip van de publieke taken van de universiteit. We hebben een verhaal over de universiteit nodig die haar plaatst in haar betrekking tot het publiek. We moeten opnieuw leren hoe universiteiten kunnen helpen bij het begrijpen van en het strijden voor zorgen die het publiek raken. Wij hebben geen holle roep voor "autonomie" nodig die een beschermde vorm van vrijblijvende kritiek binnen het even beschermde centrum van Amsterdam legitimeren. Studenten en staf, protesterenden en bestuurderen hebben allen evenzeer contestatie nodig over het publieke gebruik van de universiteit. Autonomie is een mantel. Wat kunnen we aanbieden van wat er onder zit?

25 februari, 2015

Een Maagdenhuisbezetting als verjaarscadeau

Om 17 uur was de keuze: de Dokwerker (waar ik slechts een enkele keer geweest ben, mijn verjaardag is geen handige dag om die andere verjaardag te vieren), de demonstratie naar aanleiding van de ontruiming van het Bungehuis of als speciaal uitje - en om in de stemming te blijven na de afgelopen dagen - naar de film Rebelse stad. Het werd de laatste, ik ben in geen tijden meer naar een bioscoop geweest.

Ik kan er veel over zeggen, maar na afloop bij thuiskomst verneem ik dat de tweede genoemde demonstratie is uitgelopen op een bezetting van het Maagdenhuis.
Er gebeuren weer dingen in Nederland, zomaar, onverwacht maar niet meer te stuiten.
Mooi cadeau. Op de film en deze bezetting kom ik uiteraard terug.

24 februari, 2015

De hoop en de stenen na het Bungehuis


Louise Gunning-Schepers heet zij. De sympathisanten van de bezetters van het Bungehuis demonstreren op de stoep voor het Maagdenhuis. De voorzitster van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, die het Bungehuis op straffe van een dwangsom van een ton per persoon per dag "zo snel mogelijk bezemschoon" wilde hebben, was blijkbaar niet bang voor rotte tomaten of eieren naar haar hoofd. Er is geen politie te zien, alleen particulier bewakingspersoneel.
"Zeg het maar, wat willen jullie". Alsof zij voor een kleuterklasje staat, PR-machineglimlach vol welwillendheid op. Er blijkt van alles "niet in haar macht" te zijn - het afschaffen van studies en het lucratief verkopen van panden volgt de Eisen van wat men de Economie noemt, daar heeft zij niets mee te maken uiteraard.

Zonder het glimlachje en de welwillendheid zegt zij tegenover de verzamelde rijksgoedgekeurde pers twee deuren verder later dat die eis van een ton misschien niet zo goed was geweest. En dat zelfs de ontruiming geen goed idee was geweest.

Terwijl zij staat te zemeloreren ga ik naar de stapel stenen weer een deur verderop - is dit niet het oude pand van Formosa, dat weer verbouwd wordt voor weer een horecamislukking? In 1969 zou die stapel te gevaarlijk zijn geweest. Maar studenten van "geesteswetenschappen", van "een kleine taal"( Russisch, Arabisch, Italiaans) zijn en blijven zachtaardig. Bijna tot verdriet van de verslaggever van het plaatselijke televisiesufferdje.

Meer over dit alles later...

23 februari, 2015

Laat Pro Patria niet lopen in Gouda

- door Joke Kaviaar -

Officieel organiseert Pro Patria een fatsoenlijke demonstratie van fatsoenlijke mensen tegen 'het salafisme' en de bouw van een 'megamoskee' in Gouda. In werkelijkheid is het een poging van fascisten om zieltjes te winnen. 28 februari in Gouda is het weer tijd om op te staan tegen fascisme en racisme.

Laten we de rollen eens omdraaien. Telkens wordt van moslims verlangd dat zij zich distantieren van de daden van enkelen die claimen namens 'de Islam' te handelen. Telkens weer worden ze in een hoek gedreven, wordt van hen verlangd dat zij zich laten assimileren en zich beledigingen en bedreigingen laten welgevallen. Telkens weer worden ze getroffen door discriminatie en racisme, op straat en in de politiek, door politie, werkgevers en door justitie. Steeds weer zijn zij de zondebok. Maar zij zijn het die verklaringen af moeten leggen.

Laten we de rollen eens omdraaien. Laten wij eens verantwoording afleggen over het racisme in onze samenleving, over de haatzaaierij. Laten wij eens opstaan uit onze comfortabele gepriviligieerde positie en ons faliekant uitspreken tegen dat racisme. Laten wij ons uitspreken tegen het fascisme van Wilders en van Pro Patria, Identitair Verzet, Voorpost en meer van die nazigroepjes die onze maatschappij in tweeën trachten te splijten. Laten wij ons uitspreken tegen tweedeling. Laten wij ons uitspreken vóór solidariteit.

Ja, laten we de rollen eens omdraaien en inzien dat het tijd wordt dat wij, witte 'autochtone' Neederlanders, stelling nemen. Dat we erkennen dat die 'tolerantie' van 'ons' een regelrechte eis tot aanpassing is, beloond met die gunst, die van tolerantie. Erkennen dat racisme diep geworteld is in 'onze samenleving'. Dan is de conclusie onweerlegbaar: wil je een samenleving waarin iedereen zich welkom kan voelen, kom dan 28 februari naar Gouda en geef de fascisten van Pro Patria geen kans hun gif verder te verspreiden.

Let wel: een keuze tegen Pro Patria is niet automatisch een keuze voor 'salafisme' of voor IS. Het gaat erom dat terwijl de media steeds de nadruk leggen op het gevaar dáárvan, de gevaren van het fascisme hier worden gebagatelliseerd. En daarom is het belangrijk dat wij zorgen dat het wèl wordt gezien.

Pro Patria = eigen volk eerst.

Pro Patria is het gevaar van fascisme hier en nu, in de straten van Den Haag, in de straten van Leiden, in de straten van Gouda, overal. Als we hen láten. Pro Patria is de voorhoede van Wilders, het is de knokploeg van het legale gevestigde fascisme dat zetelt in het parlement in Den Haag. Het is een sluimerend gevaar dat zich steeds duidelijker manifesteert. Trap er niet in. Aarzel niet om Pro Patria hard aan te pakken. Of is fascisme pas een probleem als het over ons wordt uitgestort door een bezettende mogendheid? Is het niet zo erg als het uit 'onze eigen' samenleving komt, omdat we het eigenlijk zelf zijn, omdat zovelen van 'ons' zich stiekem een beetje met Pro Patria identificeren en zich laten ophitsen tegen moslims? Ik heb het al teveel om me heen gezien. Het is al te makkelijk. Loop er niet achteraan! Zeg het: niet in ons naam!

We zien de gevolgen van de voortdurende hetze in aanvallen op moslims, op moskeeën. We zien het overal. Pas weer in Chapel Hill. Nooit van gehoord? Dat zou kunnen. Alleen een moord gepleegd door een moslim is chocoladeletters op de voorpagina waard. Maar een racist die onder het mom van atheïsme drie moslims afschiet kan rekenen op mediastilte. Van een aanslag zal niet worden gesproken en ook niet van terrorisme. Het is gewoon maar een burenruzie over een parkeerplaats. Op dezelfde manier wordt geweld van extreem rechts in Neederland afgedaan als ongevaarlijk. Het zijn maar brave burgers waar niet naar geluisterd wordt.

Pro Patria, of Pegida, staat niet op zichzelf. De moslimhaat past in een traditie van Westerse imperialistische aanvallen en oorlogszuchtige bemoeienis op bevolkingen in het Midden Oosten om economische belangen veilig te stellen. Het past ook in de traditie van aanvallen op de Palestijnen in de bezette gebieden en de kritiekloze houding ten opzichte van Israël hier in het westen. Zonder aanzien des persoons wordt getracht om iedereen die de Koran leest persona non grata te verklaren of erger. Vergeet niet dat (in de eerste plaats) moslims zelf het slachtoffer zijn van IS. Maar dat hoor je bijna nooit. Net zo min als dat je wat hoort van het systematische geweld tegen moslims hier. De media en de politiek zijn ziende blind. Want wie wil dat nou weten? Het zijn toch terroristen?! Klassieke zondebokkenpolitiek. En daarom moeten we in de weg staan op 28 februari in Gouda. Zoniet, dan zijn wij het zelf die toestaan dat haat wordt gekweekt in onze samenleving.

Als je op de facebook pagina van Pro Patria kijkt, zie je het ware gezicht van de haatpredikers van Pro Patria: zij spreken van een dreigende 'islamisering' van Europa. Het gaat helemaal niet om 'salafisme' of 'de megamoskee'. Het gaat om mensen die worden aangevallen op hun geloof. Liefst zien de fascisten van Pro Patria dat mensen hun geloof geheel afzweren. “Anders rot je maar op”.
Achtervolgd door een mantra van “Jullie zijn een gevaar” en “We willen jullie niet zien, met je hoofddoekjes en je djellaba's en je moskeeën” vallen moslims in Europa tussen wal en schip. Je zal toch maar voor fundamentalistisch geweld gevlucht zijn! Niettemin heeft de voortdurende versterking van de al jarenlange negatieve beeldvorming ertoe geleid dat oproepen om tegen deze fascisten in actie te komen nogal eens worden beantwoord met: “Het is een mening, dat moet gezegd kunnen worden.” Maar dan ben je dus vergeten dat het om mensen gaat die daar het slachtoffer van worden.

Het fascisme van Pro Patria. Een mening? Ik ben maar eens gaan kijken naar die meningen van Pro Patria, en vond precies de haatzaaierij die in het verlengde ligt van de lijn van Hans Janmaat in de jaren tachtig, die in die tijd nog als fascist werd herkend. Tegenwoordig wordt die man posthuum als een soort ziener gepresenteerd die toch eigenlijk wel gelijk had. Wat is er in onze samenleving gebeurd? Het fascisme en racisme wordt steeds openlijker, steeds meer alom aanwezig. Een bericht over een bezetting van een moskee in aanbouw in Leiden door 'Identitair verzet' wordt gedeeld op de facebookpage van Pro Patria. Pro Patria en Identitair Verzet zijn zo nauw met elkaar verweven dat gesproken kan worden van dezelfde groep fascisten. Ze zijn bij naam bekend, we weten al lang wie het zijn. Zie hier.
Noem ze neo-nazi's, noem ze extreem rechts, het maakt me niet uit. Zij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Op de facebookpage van Pro Patria wordt ook Joost Niemöller veelvuldig aangehaald, de schrijver van het boek 'Het immigratietaboe' dat bol staat van ongefundeerde beweringen over immigranten. Dezelfde Niemöller schreef een artikel “Het etnisch taboe” waarin hij stelt dat er genetische verschillen zijn tussen 'zwarten' en Europeanen en dat 'zwarten' agressiever zijn. Zie ook dit artikel. Niemöller past precies in het straatje van Pro Patria cq. Identitair Verzet en maakt hun fascisme salonfähig. Kortom, dat Pro Patria een fascistische organisatie is blijkt wel uit die 'meningen' van Pro Patria, want of het nu gaat om moslims, om migranten of om zwarte mensen, Pro Patria acht hen minderwaardig. Het aanwijzen van zondebokken is een belangrijk kenmerk van het fascisme. Het aanwakkeren van nationalistische gevoelens en het erbij horende vlagvertoon toont eveneens steeds weer de aard van Pro Patria.

We moeten in de weg gaan staan. De fascisten mogen dan vrijheid van meningsuiting hebben en vooral ook krijgen en misbruiken, maar wíj kunnen ónze vrijheid van meningsuiting gebruiken om hen te bestrijden en zullen dat ook doen. Maar wees voorbereid. Onze vrijheid van meningsuiting is niet altijd absoluut gebleken wanneer we ons verzetten tegen fascisme. En Gouda is er al bekend mee: tijdens het Zwarte Piet protest in die stad werden alle demonstranten tegen het blackface kolonialisme preventief gearresteerd. Traditie über alles. Een enkele fascist verdwaalde in de arrestaties, namelijk Paul Peters, de frontman van Identitair Verzet en Pro Patria, die het niet kon nalaten te pogen de demonstranten te provoceren. In tegenstelling tot de demonstranten, moest hij er wel degelijk eerst wat voor dóen. Dit soort lieden grijpt alle kansen aan om hun smerige gedachtengoed aan het publiek te verkopen. En de overheid kan dan wel zeggen dat ze iets wil doen aan discriminatie in dit land, maar er blijkt niets van.
Het Sinterklaasfeest is cultureel erfgoed geworden, de slavernijherdenking wordt niet meer gefinancierd, Michiel de Ruyter wordt als held vereerd, racistisch politieoptreden is aan de orde van de dag en het immigratiebeleid van Neederland is een systeem van apartheid. Wie van de overheid iets verwacht, zal bedrogen uitkomen.

We moeten het zèlf doen. Samen. Want racisme is deel van de Neederlandse culturele identiteit. En het is institutioneel. Dit land is nooit echt losgekomen van het koloniale verleden en profiteert er nog altijd van. Kapitalisme, nationalisme, kolonialisme, racisme en fascisme: het één bestaat niet zonder het ander. In dit klimaat kan een Pro Patria opstaan en mensen verleiden achter hen aan te lopen. En daarom moeten we de straat op gaan waar de fascisten de straat op gaan. Om duidelijk te maken dat het niet normaal is, niet zomaar een mening. Fascisme is een misdaad.

Kom daarom naar Gouda, op 28 februari. Massaal.
Solidariteit vs. verdeeldheid. Alerta! Alerta! Anti-fascista!

Stel een daad! Wees paraat!
Veeg de fascisten van de straat!
Stel een daad! Tegen de haat!
Veeg de fascisten van de straat!

Informatie: Laat ze niet lopen!

22 februari, 2015

Het verzameld werk van Eugène Marais online

Op een plaats waar ik het niet direct verwacht had: alle werken van Eugène Marais, als Versamelde werke op dbnl!
Die siel van die mier, Burgers van die berge, Die siel van die aap (klaarblijkelijk een andere tekst dan The soul of the ape, dat ook inbegrepen is), The road to Waterberg, Gedigte - overweldigend...

Hier is alles te lezen.

21 februari, 2015

Er is iets mis - ik verlies mijn geest

Vannacht 2001 - a space odyssey op een (ook nog kleine) televisietoestel gezien en gemerkt hoe weinig ik mij herinner van de grotewittedoekversie. Wat valt er te herinneren? De trip tot slot? De muziek waarvan men zich kan afvragen waar zij op slaat...

Gayane - ballet suite (adagio), [Aram Chatsjatoerian] - soundtrack


An der schönen blauen Donau, Op. 314 Johann Strauss, Strauss-Orchester Wien, dir. Joseph Francek
In 1968 stond dit "nummer" in de eerste top-100 aller tijden van Veronica, het was het jaar van de film zelf. Verder hoort het natuurlijk alweer vele jaren bij Nieuwjaarsdag.


Space oddity, David Bowie - uit de dagen van de eerste maanlanding
Dan kan ik de verleiding niet weerstaan de pastiche op al deze bombast ook te plaatsen


20 februari, 2015

De uitdaging van de Bungehuisbezetting

We kennen het al: wat tot nu toe Het Beeld van Het Jaar is: opgeblazen Dijsselbloem, van wie je moet WETEN dat hij van de PvdA is, en dan nog, die de Griekse minister Varoufakis de les probeert te lezen dat er "hervormd" moet worden om de werkloosheid nog groter te maken, want dan komt Griekenland er weer helemaal bovenop. Het ongeloof van de man die plotseling, voor hem volstrekt onverwacht, te horen krijgt dat hij van gisteren is en dat het geen zin heeft verder met hem te praten.

In deze maatschappij is het beeld uiterst belangrijk. Kijk nog eens naar het viertal van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam dat marktconform staat te wezen op het Spui, op de achtergrond het Maagdenhuis. Namens een van de rijkste landen ter wereld vertellen zij even dat Arabisch, Russisch en Italiaans kleine talen zijn die niet te handhaven zijn aan de universiteit. Het idee van een "kritische universiteit" valt al helemaal buiten hun beeld.

Daar staan dan de jongeren in beeld (en van de persconferentie) tegenover, de kalme onverzettelijkheid van mensen die zich niet laten wijsmaken dat armlastig Nederland "het zich niet kan permitteren" er allerlei opleidingen (met bijbehorend onderzoek, wat nog iets anders is dan weer een verplicht artikeltje ophoesten voor De Lijst) op na te houden. Waarbij studenten als investeerders in hun Rijke Toekomst worden neergezet waarvoor ze moeten lenen (ja, daar zijn GroenLinks en D66 mede voor verantwoordelijk). Met hun dwarse opstelling, de uitdaging aan de macht die hun verzet vorm wil geven en het daarmee breken, en het vermogen van de bezetters v/m steun te krijgen waar eerst stilte leek te heersen zou de bezetting wel eens een ommekeer in de Nederlandse politieke verhoudingen ter linkerzijde kunnen betekenen. Syriza en al helemaal Podemos zijn in de eerste plaats gebaseerd op verpauperde hoogopgeleiden - verpauperd in de zin van tot werkloosheid gedoemd. De verpaupering in Nederland kan nog anders omschreven worden (hoog collegegeld, afschaffing beurzen, beperkte studietijd voor steeds minder mogelijk te bestuderen vakken) maar kan ook eindigen in het op de keien staan - zoals op Syntagma, zoals bij Puerta del Sol.

Het zijn spannende tijden. Ik wijs even speciaal op de open brief van Tjebbe van Tijen aan de bezetters, of beter: hun tegenstanders.

19 februari, 2015

Hoop in duistere dagen: Bungehuisbezetting

Een schets van het miserabele van "neoliberaal" Nederland dat met zijn "excellente underwise" leurt kan men afleiden uit deze stemmen & gezichten:

Een blik op de hoop van het betere...

18 februari, 2015

Notitie van een ongedocumenteerde subversieveling

Een verhaal over de Socialistische Jeugd gelezen hebbend - waarvan ik mij afvraag of het klopt, omdat er dingen bij stonden waarvan ik weet dat zij niet klopten - doe ik een zoektochtje.
Dat houdt hier al op.

De blauwe hemden van de SJ heb ik niet meegemaakt. Ik houd mij aanbevolen voor verhalen van mensen die daar als in een soort uniform wel in gelopen hebben. Het lijkt mij raar. De aanspreektitel "kameraad" is nou niet direct speciaal tekenend voor de SJ en pinksterkampen al helemaal niet. Het georganiseerd anarchisme in Nederland houdt in dit anti-archief op in 1961 - ik zou zeggen, net als het weer dreigt te herleven...

Ik zou benieuwd kunnen zijn of ik al was het maar zijdelings in dit alles voorkom. Niet onder "anarchisme" dus.
Bezigheden strekkende tot het oproepen tot dienstweigering - ik heb mij er 1970-71 en weer even in 1973 mee beziggehouden - ik heb eerlijk gezegd geen zin deze zooi uit te zoeken. Degenen die het verzameld hebben zien er al niet veel in. Het zal wel.
Opmerkelijk dat er maar drie "buitenlandcomités" genoemd worden. Niets waar ik bij betrokken bij geweest, wonderlijk genoeg. Biafra, allez, maar was "Palestina" ook niet interessant genoeg? Of Portugal in de hoogtijdagen van de revolutie?
Andere activiteiten worden alleen in de zijbalk genoemd maar leveren op de site geen resultaat op.

30 april 1969, "dag van terreur in Amsterdam", "SJ of SA" zoals de altijd dominante rechtse pers het beschreef, is in het geheugen zoals geordend op het net niet zomaar terug te vinden. Ik doe hierbij maar weer mijn best, de goudvis die aan oranjehoer Willem Duys op de Dam overhandigd zou worden hetgeen tot grote vechtpartijen leidde - wat is er van het beest geworden? Ik ben nog bijna gewurgd door de portier van De Telegraaf die avond laat. Gezellige tijden.

(Oranjehoer: de SJ verwees hiermee naar het zogenaamd spontaan aanheffen van het Wilhelmus op het eind van zijn programma. Grandioos hoe Godfried Bomans hier als laatste gast zichtbaar geen zin in had maar tenslotte tegen het einde opstond. Bomans heeft zich niet speciaal geliefd gemaakt met een column over de Rode Jeugd, maar dit terzijde. De kwalificatie heeft ook nog tot een aanklacht geleid, alsof zij eigenlijk tegen de vorstin gericht was. Enfin).

17 februari, 2015

Gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt

Het is helaas een traditie geworden, de Paaswakes bij de detentiecentra voor vluchtelingen in (de omgeving van) Amsterdam. Helaas, omdat de schandelijke praktijk van het opsluiten van vluchtelingen en hun kinderen onverminderd doorgaat.

In 2015 is het motto: "Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt."
Lied van Amos, Huub Oosterhuis geïnspireerd op Amos 5:21-24

De wakes zijn bij de nieuwe Schipholgevangenis van 14.00 tot 15.30 uur. Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. U kunt er makkelijk komen met Connexxion bus 185 vanaf Schiphol Plaza, halte B15. Kijk op de website OV 9292 voor een actuele dienstregeling.

Met andere wakers: Vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12) rijden er twee auto's naar de wake. Vertrek om 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Als je te laat dreigt te komen, bel dan: 06 3029 5461. Voor meer informatie schrijf naar de Catholic Worker Amsterdam, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Of bel: 020 699 8996 of 06 3029 5461.

Deze wakes worden ook in 2015 telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van verschillende geloofsgemeenschappen gehouden. Op onderstaande data komen de volgende aan bod:

  1. 18 februari Aswoensdag Religieuzen voor Vluchtelingen & Catholic Worker Amsterdam & Christian Baptist Church
  2. 22 februari Dominicus & Keizersgrachtkerk & Studenteneklessia Amsterdam
  3. 1 maart Evangelische Broeder Gemeente & Doopsgezinden & Lutheranen
  4. 8 maart Stem in de Stad Haarlem & Kerken uit de Haarlemmermeer
  5. 15 maart SPA020 & Via Nova & Vineyard
  6. 22 maart Karmelitaanse familie in Nederland
  7. 29 maart Palmzondag Kerken uit Amsterdam Oost
  8. 3 april Goede Vrijdag Franciscaanse Vredeswacht
  9. 5 april Pasen Oecumenisch Vuur

De desbetreffende affiche hier te bekijken en desgewenst af te drukken.