06 april, 2009

Behoed mij voor de man van alle geweld


Er werd mij eens gevraagd wat mijn dierbaarste psalmen zijn en waarom - wonderlijke vraag overigens.
De vertrouwdste is - uiteraard, zou ik bijna zeggen - Psalm 23, omdat die thuis wel gezongen werd, berijmd en wel.
Intiem vind ik het drietal 16, 91 en 134, dat bij de completen, de afsluiting van de dagelijkse gebedscyclus in kloosters, hoort.
Maar dan zou ik bijna psalm 140 vergeten waar ik misschien wel mijn persoonlijkste band mee heb. Het bijbehorende verhaal komt er aan - het wacht al een jaar min acht weken op voltooiing...

Psalm 140: Gebed om bescherming tegen goddeloze mensen

Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

Red mij, Heere! van den kwaden mens; behoed mij voor den man alles gewelds;
Die veel kwaads in het hart denken, allen dag samenkomen om te oorlogen.
Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun lippen. Sela.
Bewaar mij, Heere! van de handen des goddelozen; behoed mij van den man alles gewelds; van hen, die mijn voeten denken weg te stoten.
De hovaardigen hebben mij een strik verborgen, en koorden; zij hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs; valstrikken hebben zij mij gezet. Sela.
Ik heb tot den Heere gezegd: Gij zijt mijn God; neem ter ore, o Heere! de stem mijner smekingen.
Heere, Heere, Sterkte mijns heils! Gij hebt mijn hoofd bedekt ten dage der wapening.
Geef, Heere! de begeerten des goddelozen niet; bevorder zijn kwaad voornemen niet; zij zouden zich verheffen. Sela.
Aangaande het hoofd dergenen, die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekke hen.
Vurige kolen moeten op hen geschud worden; Hij doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, dat zij niet weder opstaan.
Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden; een boos man des gewelds, dien zal men jagen, totdat hij geheel verdreven is.
Ik weet, dat de Heere de rechtzaak des ellendigen, en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren.
Gewisselijk, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven; de oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven.

Geen opmerkingen: