25 december, 2013

In een begin bewoog er...

Bij de uitgebreide kerstliturgie hoort onder andere het voorlezen van het eerste scheppingsverhaal van Genesis, het eerste hoofdstuk van de gecanoniseerde bijbel. In de vooral niet cyclisch op te vatten bijbelse tijd wordt de schepping overgedaan met de geboorte van Christus. Dat het hier om een geboekstaafde (Babylonische) mythe gaat die door de joden in ballingschap is overgenomen zou inderdaad niet ter zake zijn als er niet zoveel mensen waren die aan de moderne kwaal leden dit als een Letterlijk Te Nemen Waarheid op te vatten.

De eerste regel al is een groter mysterie dan wat de vertalingen opleveren, inclusief ongetwijfeld de nieuwste wanvertaling van de Nederlandse vleesboeren. Door het mysterieuze wordt de zin waarder dan door de draai die de vertalers er aan geven. Hoe mooi ook "In den beginne..." moge overkomen. Kenners van het Hebreeuws, onder wie iemand als Jacques Ellul, die ik autoriteit toedicht, zeggen dat dit er niet staat. Er staat: "In een begin". Plotseling doken beelden uit science fictionromans op, nietwaar. En de vaststelling dat er wellicht meer singulariteiten zijn geweest en dat "het begin" meermalen is overgedaan.
En zeg niet dat u er niet bij was. Dat was u wel. Dat vergroot het mysterie.*

De formule van de speciale relativiteitstheorie die zegt dat energie gelijk is aan massa vermenigvuldigd met het kwadraat van de lichtsnelheid is overbekend - nu ja, misschien weet u niet wat de formule betekent:
E = mc²

Omdat Felix Ortt zich bezig heeft gehouden met de popularisering van de relativiteitstheorie heb ik mij er meer in verdiept dan wellicht verantwoord voor iemand met een alpha-achtergrond.
In dit fascinerende artikel wordt verder ingegaan op het belang van beweging - is er zoiets als absolute beweging, is de vraag die zich opdringt. Het artikel in het Engels.

Deze formule voor kinetische energie kende ik nog niet. p staat voor impuls, dus: kinetische energie is gelijk aan het kwadraat van de impuls gedeeld door tweemaal de massa.
E_\text{k} = \frac{p^2}{2m}

Het hoort bij de wonderbouw der wereld, zoals Pannekoek het noemde, de mogelijkheid het wereldgebeuren in wiskundige formules te bevatten.

Geen opmerkingen: