06 juli, 2006

Lopende en vliegende zaken


Een zekere naïviteit ten aanzien van het duingebied als natuurreservaat koesterde ik klaarblijkelijk nog wel. Zeker, de onvermoeibare drift waarmee besloten wordt "natuurlijke landschappen" aan te leggen belooft niet veel goeds - plotseling wijken naaldbossen voor kale zandvlaktes waar dan weer paarden rondlopen om het nauwelijks aanwezige gras kort te houden.
Maar klopt het nu echt dat tot in de jaren zeventig (voor deze keer dan: van de afgelopen eeuw) kauwtjes massaal werden vergast in het duin, in hun nesten in verlaten konijnegangen, zoals Henk van Halm laatst schreef?
En al met al heeft de kauw maar korte tijd enige bescherming mogen genieten. Er mag nu op alle kraaiachtigen geschoten worden behalve op de raaf. Alsof de schietlustigen deze kunnen onderscheiden van de zwarte kraai.

Morgen 7 juli treedt het herstigte kabinet Balkenende aan - het zal zich aan niet-controversiële zaken wijden. Zoals de verder privatisering en bureaucratisering van de energiesecetor (wonderlijk dat dit samen gaat - dat was toch niet de belofte van de zogeheten vrije markt?). Ook "lastenverlichting voor het bedrijfsleven" geldt als niet-controversieel. Vast niet. Welke partij is daar nou tegen?

Controversieel is ongetwijfeld alles wat te maken zou kunnen hebben met het dempen van het broeikaseffect. James Lovelock's Gaia wordt merkwaardigerwijze nog wel eens weggezet in de new-agehoek. Vanwege de titel - Grieks voor "Aarde"? Terwijl het een zeer aannemelijke schets is van onze planeet (jawel, onze!) als cybernetisch biologisch systeem.
Het wordt wat overschaduwd door zijn merkwaardige pleidooi voor kernenergie als remedie tegen de verslaving aan fossiele brandstoffen, maar Lovelock is zeer pessimistisch over het broeikasefect. Het point de non retour is in feite al gepasseerd, vermoedt hij. De terugkoppelingsmechanismen van Gaia vermoedende: smelten van de Siberische permafrost, vrijkomen methaangas, verdere versnelling- enzovoort - het zal waar kunnen zijn.
De politici stellen de aanleg van een snelweg "aan de randen" van het Naardermeer maar even uit. Tot zover de bijdrage aan het behoud van de planeet. Het verdere vogelvrij verklaren van allerhande dieren zal waarschijnlijk als niet-controversieel gelden, vermoedt de Partij voor de Dieren.
Ze hebben veel tegen. Verreweg de mooiste lijsttrekster van Nederland, voorzover ik kan nagaan. (Ik ben zo rechtlijnig dat afleidend te vinden - en reken maar dat het voor de gemiddelde kiezer niet uitmaakt - arme Marianne Thieme). Cliteur. Een te zeer op juristerij ingestelde dierenrechtenopvatting.
Toch maar een mail gestuurd dat ik lid wil worden. Overwoog dat al enkele jaren zelfs. We zullen zien. Omdat het wel degelijk over controversiële zaken gaat.

Geen opmerkingen: