04 juni, 2009

Ausweis!


Een pamflet van zowaar het Humanistisch Verbond:

In 353 gemeenten in Nederland d.w.z. de meerderheid is een nieuw systeem geïntroduceerd, waarbij de kiezer om te kunnen stemmen een geldig legitimatiebewijs bij zich moet hebben, waarnaar in alle gevallen wordt gevraagd.
Dit in het kader van het Besluit houdende wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand met het oog op invoering identificatieplicht, geldend op 24-4-2009 en dat vervalt op 1-1-2010.

Tot nog toe was de gewoonte dat bij gerede twijfel het betreffende Stembureau kon vragen naar een legitimatiebewijs, een systeem dat in de landen om ons heen ook wordt toegepast.
Nu wordt voor het eerst met deze traditie gebroken, omdat aldus de Kiesraad in een advies van 22 juni 2007 “Invoering van een legitimatieplicht de mogelijkheden van het plegen van een strafbaar feit van het zich bij een stemming voordoen voor een ander, zal doen afnemen”. Het vertrouwen van de burger in een rechtsgeldig verloop van het verkiezingsproces zal hierdoor kunnen toenemen.

Voorzover voor sommige burgers invoering van de identificatieplicht een (principiële) drempel zal opwerpen om te gaan stemmen, hetgeen wellicht het opkomstcijfer bij verkiezingen enigszins negatief zal beinvloeden , kan hier zo stelt de Kiesraad een ”periode van gewenning”een rol spelen.

Ontwikkelingen als het mogen stemmen in een willekeurig stemlokaal en het verruimen van de openingstijden van het stemlokaal betekenen volgens de Kiesraad ook dat leden van Stemburo’s de kiezers niet meer kunnen kennen, verder weg komen te staan en dat fraude dus aannemelijker wordt.

Commentaar:
1) In de Kieswet was in 1968 hier al in voorzien, want de zgn “kan”-bepaling, dat het stembureau naar de identiteit kan vragen is juist gekoppeld aan de mogelijkheid dat er ook in een ander stembureau kon worden gestemd, dus dat is nu geen reden om opeens een geldig legitimatiebewijs verplicht te stellen in die gemeenten waar men in andere stembureaus dan het eigen kan stemmen.

2) Het aantal gevallen van fraude in het verleden, bv journalisten die 5 keer met dezelfde oproepkaart stemmen om het systeem uit te testen kan niet opwegen tegen het bezwaar dat mensen principieel niet zullen stemmen als ze een legitimatiebewijs moeten overleggen met hun stempas.Ook is niet duidelijk in hoeverre deze maatregel burgers ervan afhoudt te gaan stemmen, of de mogelijkheid ontneemt om te gaan stemmen, bv ouderen die een verlopen identiteitsbewijs hebben en om financiële of andere reden deze niet opnieuw hebben aangevraagd.Het proportionaliteitsbeginsel is dus niet serieus in overweging genomen.

3)De overheid heeft degenen die principieel bezwaar hebben dan wel geen geldig identiteitsbewijs meer hebben geen alternatief aangeboden zoals bv in Noord Ierland, samen met Finland de enige landen in Europa die de zojuist opgelegde maatregel hebben ingevoerd.

4) Ongelijkheid tussen kiezers en partijen. Er mag nu worden aangenomen dat er een grote ongelijkheid gaat ontstaan tussen de kiezers.
In de eerste plaats zal in de meeste plattelandsgemeenten die zo’n legitimatieplicht niet hebben wel gewoon kunnen worden gestemd.

Nu er bv in Amsterdam en Den Haag een identificatieplicht is zal de stemverhouding ernstig kunnen worden aangetast bijv. t.a.v. het stemeffect op de verschillende partijen.
Immers bekend is dat juist plattelanders gemiddeld wat behoudender stemmen dan kiezers uit de grote steden.
Enerzijds zouden we kunnen verwachten dat de principiëlen d.w.z. zowel ter linker zijde maar bijv. ook CU, SGP hiervan hinder kunnen ondervinden tov andere partijen zoals bv CDA maar ook VVD, partijen waarvan de aanhang hier minder problemen mee heeft. Maar er is ook sprake van een algemeen democratisch tekort.
Juist ouderen zijn vaak gemotiveerde stemmers en juist die stemmers zouden weg kunnen blijven op basis van deze nieuwe maatregel omdat ze worden afgeschrikt dan wel geen geldig legitimatiebewijs hebben.

5) Er is onvoldoende of niet adequate voorlichting. Enerzijds zijn er algemene spotjes, waardoor men de indruk kan krijgen dat iedereen nu een legitimatieplicht heeft als hij/zij gaat stemmen, terwijl het om een beperkt aantal gemeenten gaat en tegelijkertijd is de voorlichting niet adequaat. Er wordt niet op enige eventuele informatiebehoefte ingegaan, er wordt geen advies gegeven over hoe je dan nog tijdig aan een geldig legitimatiebewijs kan komen of in welke gemeenten de plicht van toepassing is, ook over het experimentele karakter wordt gezwegen.

6) Het risico van agressie in het stembureau.
Wanneer je het postbus 51 spotje gemist hebt en niet op je stempas kijkt omdat het altijd zo gaat en dat weet je inmiddels en je wordt weggestuurd als je geen geldig legitimatiebewijs kan laten zien, zou je kwaad kunnen worden.
Op deze wijze introduceert de overheid “agressie “in het stemlokaal. Stembureauleden kunnen daar de dupe van worden.
Bovendien kan je dat als stemmer In Amsterdam duur komen te staan, je komt in die gevallen in het Centraal Incidentenregistratiesysteem en als je daar in staat kun je worden uitgesloten van dienstverlening aan de gemeenteloketten of er kan gekort worden op je uitkering.
Mensen in de bijstand die zich geen identiteitskaart van 42 euro kunnen veroorloven kunnen dan ook nog een korting op hun bijstand verwachten wegens agressie wat het zelfde is als belediging of gewoon irritatie.
Kortom: burgers die kwaad worden omdat ze hun kiesrecht niet meer kunnen uitoefenen, worden hiervoor nog eens extra gestraft.

7) De invoering van de algemene identificatieplicht heeft nooit de bedoeling gehad een algemene maatregel te worden voor alle burgers in alle omstandigheden, dwz een beperking van hun grondrecht op vrijheid van beweging, hun kiesrecht, en andere fundamentele vrijheden, maar een mogelijkheid om de identiteit te kunnen checken bij de “overtreders”van rechten.
Wat hiervan zij: degenen die altijd al gezegd hebben dat de invoering van de algemene identificatieplicht zou betekenen dat tenslotte de burgerlijke vrijheden van ons allemaal ernstig zouden worden aangetast dreigen nu met deze hierboven genoemde praktijk gelijk te krijgen.

8) Deze hele invoering van de identificatieplicht lijkt op een “balletje”dat wordt opgeworpen ter ontwijking van de Kieswet nl via de zgn Experimenteerwet en daar weer een Tijdelijk Besluit van, om langzaamaan de identificatieplicht, toch nog een tikje een heet hangijzer, te kunnen invoeren in dit land. Een sluiproute dus. Nu het de meerderheid van de gemeenten in Nederland betreft kan naar onze mening niet van een experiment worden gesproken en had de Kieswet moeten worden gewijzigd.

Als Platform zullen we dan ook bij voorbaat de OVSE op deze nieuwe Nederlandse praktijk attenderen in de overtuiging dat op basis van ongelijkheid van kiezers en partijen de resultaten na afloop worden afgekeurd.

Joyce Hes
26 mei 2009

Site van het genoemde Platform.
Formulier uit te reiken aan het stembureau met betrekking tot de opgelegde identificatie"plicht".

Ik gebruik dit soort woorden niet zo snel, maar het geheel is een typisch CDA-gluiperdsopzetje dat uiteraard de geesten voor verdere jacht op zogenaamde illegalen rijp moet maken, speciaal voor EU-ingezetenen zonder geldige papieren (Nederlanders incluis). Een staatssecretaris die zich tot nu toe onopvallend in het riool heeft opgehouden, een zekere Bijleveld-Schouten, heeft voor de Europese verkiezingen dit opzetje even geregeld. Een stuk racistisch tuig dat haar gezindheid verpakt in bureaucratische prietpraat. Klinkt toch bekend, eigenlijk.
Zoals de waardin is vertrouwt zij haar gasten en van oudsher geldt: als je een christen-democraat een hand geeft kun je beter je vingers natellen om te kijken of er geen gestolen is.

1 opmerking:

Anoniem zei

Voor leden van het stembureau is het ook niet te doen om als een soort politieagent op te moeten treden de hele dag...
LaLa