01 oktober, 2014

Het kwade leven van toen

Het mag HET magnum opus van wijlen Jacques Giele heten: de heruitgave van de Arbeidsenquête van 1887, Een kwaad leven, in 1981 moedig uitgegeven door Link te Nijmegen.

Het is nu in zijn drie delen op uw scherm te lezen.

Naar mijn weten steunt Domela Nieuwenhuis met zijn Blanke slaven sterk op deze enquête, die omgekeerd weer schatplichtig is aan Multatuli's arbeidersbudget zoals weergegeven in Ideeën.

Brugmans' De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870), dat in tijden waarin het arbeidersbestaan uit vroeger tijden nog belangstelling trok of mocht trekken nog herdrukken haalde als Aulapocket (in die vorm heb ik het zelf), is in de editie van 1929 online te lezen.

Geen opmerkingen: