15 september, 2016

Zo zoet is de minne - actieve mystiek


So suete es minee, uitgevoerd door Joli Cuer (Monique Janssens)

Het was een verrassing op een Anarchisme-Studieconferentie een vertoog te horen over Hadewijch door Joana Serrado. "Anarcho-mystiek als directe actie: vrouwen in mystieke tradities in middeleeuws en vroeg-modern christendom". Ik hoop er op terug te komen.


Eerste stanze van Ay, in welken soe verbaeert die tijt< Marijke van Campenhout


Ay, in welken soe verbaert die tijt,
En es in al die werelt wijt
Dat mi gheven mach delijt, Dan: verus amor.
Ay minne, op trouwe (want ghi al sijt
Miere zielen joye, miere herten vlijt),
Ontfaermt der noet, siet ane den strijt; Hort cordis clamor!

Ay, wat ic mijn wee roepe ende claghe,
Die minne doe met mi hare behaghe;
Ic wille hare gheven alle mine daghe Laus et honor.
Ay, minne, ocht trouwe u oghe ansaghe!
Want mi maect coene dat ics ghewaghe;
Want mi ierst op uwe hoghe staghe Uwe traxit odor.

Ay, minne, ja ghi die niet en loghet:
Want ghi mi tonet inder joghet
Daer ic na quele, (want ghijt vermoghet), Sijt medicina.
Ay ja, minne, ghi die als zijt voghet,
Gheeft mi om minne dies mi meest hoghet;
Want ghi sijt moeder alre doghet, Vrouwe ende regina.

Ay, weerde minne, fine puere,
Wan sidi ane hoe ic gheduere,
Ende sijt in minen betteren suere Condimentum?
Ay, ic dole te swaer in davonuere.
Mi sijn alle andere saken suere;
Volghevet mi, minne, u hoghe natuere Sacramentum.

Ay, benic in vrome ocht in scade,
Si al, minne, bi uwen rade:
Uw slaghe sijn mi ghenoech ghenade Redemptori.
Ay, wadic ghewat, clemme ic op grade,
Benic in honghere ochte in sade,
Dat ic u, minne gnoech voldade, Unde mori. Amen. Amen.


Geen opmerkingen: