08 november, 2015

Versnipperde actie voor onder versnippering lijdende vogels

Opwiekende veldleeuweriken, een grutto of tureluur zittend op een paaltje - ze horen bij het landschap waar weilanden zijn. Met de koeien en zowaar ook de schapen verdwijnen ze uit het vlakke Nederland.

Noord-Holland:

Om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan en de financiële middelen voor weidevogelbeheer effectief te besteden, kiest de provincie Noord-Holland met ingang van 2016 voor meer doen in minder gebieden. Om deze gebieden te selecteren heeft de provincie gebruik gemaakt van de kerngebiedenbenadering. Van de beherende partijen vraagt de provincie voorstellen voor structurele kwaliteitsverbeteringen van het leefgebied van de weidevogels.

Noord-Holland is rijk aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. Nationaal en internationaal is de provincie belangrijk broedgebied. Van de grutto’s broedt hier zelfs 15% van de Europese populatie. De provincie heeft een internationale verplichting om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de leefomgeving van weidevogels.
Dat doet de provincie bijvoorbeeld door weidevogelleefgebieden aan te wijzen en door subsidie te verstrekken voor inrichting van gebieden en voor weidevogelbeheer door natuurbeherende organisaties en agrariërs.
Bron.

Zuid-Holland:

het gaat niet goed met de weidevogels. In Zuid-Holland dreigen ze zelfs uit het boerenland te verdwijnen. Al een paar decennia nemen hun aantallen in een stevig tempo af. Sinds de jaren ’90 zijn belangrijke weidevogelsoorten als grutto, kievit en slobeend zo’n 40% achteruitgegaan. De scholekster ging in die periode 35% achteruit, terwijl de tureluur in de afgelopen 10 jaar zelfs 50% achteruit ging! Dit proces zet zich nog steeds door. De kleiner wordende populaties verliezen hun vitaliteit en worden kwetsbaar, waardoor het tempo waarin de weidevogels verdwijnen steeds sneller gaat. Bijzondere soorten als Zomertaling, Kemphaan en Watersnip zijn al zo goed als verdwenen. Zonder een helpende hand verdwijnen de weidevogels en wordt het stil in onze polders.

Daar willen wij samen met u nu verandering in brengen. Wat is nodig: weidevogels leven van nature het liefst in een open en vochtig grasland met een bloemrijke en insectenrijke vegetatie. Hierin kunnen de jongen veilig opgroeien en voldoende voedsel vinden. Door de intensivering van de landbouw biedt het boerenland de weidevogels nu niet meer genoeg veiligheid en voedsel om hun jongen groot te kunnen brengen.

Om de weidevogels in het boerenland te redden zullen we er voor moeten zorgen dat het boerenland weer beter geschikt wordt.

Voor structurele oplossingen moet men natuurlijk niet bij de provincie zijn = die mag blij zijn niet vanuit Den Haag opgeheven te worden.

Voor Friesland kon ik slechts een bericht over vliegende euro's vinden: grutto's als verdienmodel zoals je dat tegenwoordig moet zeggen.

Zeeland:
Het Zeeuwse Landschap denkt er daarom over om in de winter nog meer water in sloten op te slaan, zodat weidevogelgebieden in de zomer niet uitdrogen en de vogels voldoende voedsel hebben.
Bron.

BIj deze vier gewesten houd ik het maar even.

Geen opmerkingen: