05 september, 2010

Mysticus of profeet


Henri van Praag, opvolger van Tenhaeff op de leerstoel die Felix Ortt mede heeft voorbereid, komt over als een omgevallen boekenkast in zijn boek over de mystiek, waar ik wellicht op terugkom. "Juan de la Cruce" - niet vertrouwenwekkend. Als de historiciteit van Laozi nog onzekerder is dan die van Jezus, hoe kun je dan stellen dat het vrij zeker is dat hij joods is of door joden beïnvloed? Maar goed.

Het is moeilijk te rijmen - Chomeini als mysticus en als geslepen en gewelddadig politicus. Zijn opvolgers moesten het maar zien te verkopen, zijn afscheidswoorden dat hij verlangde naar "de wijn". Dat moesten we vooral mystiek zien, werd de Iraniërs, die natuurlijk de soefidichters volop kennen, verzekerd. Dat zal ook best.

Jezus van Nazareth is bij uitstek de verkondiger van geweld- en weerloosheid. Deze gedachte is de basis van onder meer deze site zelf tenslotte, ik ga het niet tegenspreken. Toch zittten we met Matth. 10:34 sqq.
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. 36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.


Dit zwaard kan nog overdrachtelijk gezien worden - een profetie dat Jezus een bron van tweedracht zal zijn. De exegese van Luk. 22:36 sqq. vergt meer:
36 Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. 37 Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde. 38 En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg.

De volgelingen moeten zwaarden kopen. Zij blijken er twee te hebben en dan is dit genoeg. Maar het zijn zwaarden, hoe dan ook.

Van Praag verzoent de ongerijmdheden door Jezus als het ware te splitsen in de mysticus en de profeet. De mysticus zweert het zwaard af, de profeet beveelt het aan.

Mijn conclusie: dus het christen-anarchisme is gebaseerd op de mystieke Jezus, niet op de profetische. Het zal kloppen, maar ik heb het nog niet eerder op deze wijze uitgedrukt gezien.

Geen opmerkingen: