01 juli, 2017

Niet-participatieverklaring

Bij deze verklaar ik, kennisgenomen hebbende van de aan mij van staatswege toegekende participatieverklaring “Eigen volk eerst!”, welke ik geacht word te ondertekenen en welke luidt;

“U woont al uw leven lang in Neederland. Wij willen u graag informeren over de wijze waarop wij uw privilege bij wet vastleggen. Participatie vinden we in Neederland heel belangrijk. Dit is voor u echter niet verplicht. U moet zich weliswaar aan de wet houden, maar ook wanneer u dit niet doet mag u altijd uw Neederlanderschap behouden. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit gelden ten allen tijde voor u, maar zijn voor nieuwkomers in dit land een gunst en moeten verworven worden. Met deze waarden hangen voor u rechten samen waarop u een beroep kunt doen wanneer u uw nieuwe medeburgers deze rechten ontneemt. De wet voorziet er bovendien in om dit namens u te doen. Handvaten hierbij zijn de volgende kernwaarden:

Onvrijheid:
In Neederland mag iedereen die hier wit geboren is denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:
- U als Neederlander uw eigen mening mag uiten, ook indien deze haatdragend is.
- U als Neederlander een eigen geloof of leefstijl mag hebben, waaraan vluchtelingen en migranten zich dienen aan te passen.
- U als Neederlander vrij bent om wel of niet te geloven zonder dat dit tot de consequentie kan leiden dat u dient 'op te pleuren'.
- U als Neederlander recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht) waaronder het recht om uw keuzen en zelfstandigheid op te leggen aan nieuwkomers en hen hun eigen keuzen en zelfstandigheid af te nemen.
Hieraan zitten geen grenzen. Wat u doet of zegt mag in strijd zijn met de wet en wordt vrijwel nooit bestraft. U mag dus met opzet vluchtelingen, migranten, zwarte mensen en mensen met kleur beledigen, discrimineren en aanzetten tot haat en geweld tegen hen. Het verdient aanbeveling dit massaal te doen of daartoe een politieke partij op te richten.

Ongelijkwaardigheid:
In Neederland worden alle burgers met een paspoort gelijk behandeld, behalve als ze een niet-witte huidskleur hebben. Officieel hebben alle burgers dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Evenwel wordt institutioneel racisme door de wet bevorderd, in stand gehouden en ten uitvoer gelegd. De politie heeft de bevoegdheid om mensen op grond van een door hen te bepalen Niet-Neederlands uiterlijk staande te houden, aan te houden, met geweld te bejegenen, op te sluiten en/of standrechtelijk te executeren indien daaraan naar hun inzicht niet voldoende wordt meegewerkt.

Apartheid:
In Neederland vragen we dat gedocumenteerde Neederlanders elkaar helpen en bijstaan als dat nodig is. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Zij hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft het recht mensen dit alles af te nemen en hen uit te buiten en ongelijk te behandelen, indien zij niet beschikken over verblijfsdocumenten of weigeren een speciaal voor hen in het leven geroepen 'participatieverklaring' te ondertekenen. Voor deze mensen geldt geen solidariteit maar apartheid. Zij zijn dan ook geen Neederlanders. Als zij niet op eigen kracht in hun levensonderhoud kunnen voorzien doordat dit niet wordt toegestaan, biedt de overheid de keus tussen vrijwillige of onvrijwillige detentie en deportatie.
Wij vragen van u uw onvoorwaardelijke medewerking aan dit beleid.

Privilege:
In Neederland vragen we alle hier geboren witte burgers bij te dragen aan het in stand houden van hun witte en gedocumenteerde privilege zodat zij kunnen beschikken over een prettige en veilige samenleving gespeend van vreemde invloeden, bijvoorbeeld door te discrimineren op de arbeidsmarkt, kinderen met een migratie-achtergrond een lager schooladvies te geven, of door buren, collega's of schoolgaande kinderen aan te geven als zij deze van 'illegaal verblijf' verdenken. Overige op afkomst of huidskleur gebaseerde verdenkingen vragen wij u eveneens te melden. De aangifte kan bij de buurtcoach, wijkagent of het politiebureau bij u in de buurt worden gedaan of anoniem online bij de kliklijn. Het spreken van de taal van onderdrukking en kolonialisme is hierbij heel belangrijk.

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Neederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Neederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.”

- hieraan geen medewerking te verlenen. Integendeel!

Bij deze verklaar ik me niet te houden aan de Normen en Waarden van dit 'gaaf' Neederland, aangezien deze fundamenteel racistisch zijn. Zij sluiten uit en degraderen vluchtelingen en migranten en al hun nazaten tot in lengte der dagen tot tweederangsburgers. Niet in mijn naam!
Bij deze verklaar ik de Normen en Waarden van Neederland te bestrijden, aangezien ze zijn ingebed in onze geschiedenis van imperialisme, overheersing en slavenhandel, een geschiedenis waaruit nog altijd geen lessen worden getrokken en waarvoor reparaties al lang over tijd zijn.
Bij deze verklaar ik de Spelregels van de Normen en Waarden van Neederland te zullen blijven breken, zo zal ik bijvoorbeeld het spel van Zwarte Piet niet meespelen, noch het spel van verdeel en heers, noch het spel van het aanwijzen van zondebokken.
Bij deze verklaar ik actief bij te zullen dragen aan een maatschappij waarin gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid van iedereen, een maatschappij waar 'onze' regering en staat uitdrukkelijk niet naar streeft.
Bij deze verklaar ik dat dit tot consequentie heeft dat ik van deze staat, die zich in samenwerking met multinationals systematisch met winstoogmerk voorts schuldig maakt aan oorlogsvoering, exploitatie en vernietiging, actief de ondergang zal nastreven.

Voor de vernietiging van ons witte en papierenprivilege!
In strijd tegen het oprukkend fascisme van staat en straatbendes!
Voor het neerhalen van de hekken en muren van Fort Europa!
In strijd tegen het kapitalisme, in solidariteit met alle onderdrukten!

Dekoloniseer! Ageer! Saboteer!

Participatieverklaring? Niet in mijn naam!

Niet-participatieverklaring,
Getekend: Joke Kaviaar, 1 juli 2017

BIJLAGE

De te tekenen verklaring:

Grondtekst Participatieverklaring

Welkom in Nederland!

U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk zijn.

Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk. Evenals de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen.

Vrijheid: In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat: - Iedereen zijn eigen mening mag uiten. - Iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben. - Iedereen vrij is wel of niet te geloven. - Iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht)

Hieraan zitten wel grenzen. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat.

Gelijkwaardigheid: In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit: In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie: In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk.

*********

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.[__-__-____], te [____________],

Naam: Geboortedatum: Handtekenin

Geen opmerkingen: