24 december, 2006

Het einde nadert...

Overgenomen van christianarchy.org, waar de tekst spoedig verwijderd zal worden.

Het Jeannette Noël Huis

Het Jeannette Noelhuis is een gemeenschap in de Bijlmermeer. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving, Gods rijk op aarde. Onze levensstijl en visie op geloof en maatschappij zijn geï�nspireerd door de Catholic Worker beweging, een van oorprong Amerikaanse beweging van radicale christenen.

In het Noë�lhuis leven enkele Nederlanders samen met ruim een dozijn geï�llegaliseerde medelanders. De evangelietekst van Mattheü�s, Al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders en zusters hebt gij ook voor Mij gedaan, spoort ons aan om open te staan voor de nood van anderen. We (proberen te!) delen wat we hebben met anderen die minder hebben, aangezien bezit alleen gerechtvaardigd kan worden als het ten dienste staat van het algemeen welzijn (Thomas van Aquino). We vragen geen salaris voor wat we doen. We zijn pacifistisch: Heb je vijanden lief is voor ons de beste manier om conflicten aan te pakken. We zijn anarchistisch: we zien het als een taak van eenieder om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen wanneer onrecht geschiedt, zowel door persoonlijke hulp aan de slachtoffers, als door actie te voeren tegen structureel onrecht. Vanuit dit personalisme kiezen we er ook voor om geen aanspraak te maken op overheidsgeld.

We kiezen er voor om klein te blijven. Normaal gesproken leven we met zo'n zeventien mensen, een grote, bij tijd en wijle chaotische, maar meestal liefdevolle familie. Hier te wonen kost veel energie, maar is meestal ook boeiend en gezellig. We worden er door gevoed.

We pleiten er voor de in christelijke en andere culturen aloude traditie van gastvrijheid in ere te herstellen, zodat er meer plekken ontstaan waar mensen met problemen hulp en menselijke warmte kunnen vinden. Door in vriendschap en broeder-/zusterschap samen te leven met mensen uit verschillende culturen en uit verschillende religies, hopen we een teken te stellen van de mogelijkheden die de mensheid heeft om zonder geweld, in vrede en gerechtigheid te leven.

Geen opmerkingen: